Pavol Jozef Šafárik v kontinuite

ONLINE

978-80-8152-564-3

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Marianna Sedláková • Marián Gladiš
Vedecký redaktorJán Sabol
Rok vydania:2017
Dostupné od:15. decembra 2017
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:192
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie

Popis

Obsah knižnej publikácie Pavol Jozef Šafárik v kontinuite tvoria príspevky z dvoch podujatí, ktoré Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach usporiadala v priebehu svojho krátkeho pôsobenia.

Prvým podujatím bol vedecký seminár pri príležitosti 150. výročia úmrtia P. J. Šafárika, ktorý sa pod názvom Pavol Jozef Šafárik – vedec a umelec konal 27. a 28. januára 2012 v Košiciach a Kobeliarove; druhým bol interný vedecký seminár pri príležitosti 220. výročia narodenia P. J. Šafárika a konal sa 15. decembra 2015 pod názvom V tichom domácom kruhu. Symbolicky – počnúc smrťou a končiac narodením (čím naznačujeme živú kontinuitu Šafárikovho bádateľského odkazu) – dávame najavo, že v štúdiu vedeckého diela Pavla Jozefa Šafárika mienime pokračovať a čoraz viac doň zainteresovávať aj najmladšiu vedeckú generáciu (reprezentovanú doktorandmi katedry v študijnom odbore literárna veda) – napriek tomu, že literatúra o živote a diele uvedeného bádateľa a básnika stojaceho pri zrode slavistiky je veľmi bohatá a že väčšina jeho prác bola vedecky reflektovaná. Ukazuje sa však, že aj naoko prekonané Šafárikove názory si v novom kontexte humanitného a prírodovedného poznania stále zaslúžia vedeckú pozornosť, ako sa môžete dočítať aj v príspevkoch publikovaných v predkladanom zborníku. Kontinuálnym vydávaním Spisov Pavla Jozefa Šafárika, oboma uvedenými seminármi a vydaním tohto zborníka nadviazala Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach na aktivity prešovskej Filozofickej fakulty z čias pred jej vystúpením zo zväzku fakúlt Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 1997.

Výber a usporiadanie príspevkov v zborníku symbolizuje „preberanie štafety“ vo vedeckovýskumných a vydavateľských aktivitách týkajúcich sa Pavla Jozefa Šafárika – vedeckej osobnosti svetového formátu, ktorá v roku 1959 dala meno našej univerzite.

Zostavovatelia

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie