Fonologická ontogenéza detskej reči

ONLINE

978-80-8152-657-2

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Iveta Bónová
Vedecký redaktordoc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD.
Rok vydania:2018
Dostupné od:15.11.2018
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:132
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie
Poznámka:Monografia vznikla v rámci projektu KEGA č. 008UPJŠ-4/2017 Veda bez bariér (Interdisciplinárne inšpirácie súčasnej literárnej vedy a jazykovedy v edukačnej praxi na VŠ)

Popis

Východiská predkladanej práce vznikali súbežne s rodiacim sa výskumom detskej reči na Slovensku. Zanietený tím ľudí z niekoľkých vedných odborov: psychológie (Marína Mikulajová), logopédie (Svetlana Kapalková) a lingvistiky (Daniela Slančová, Jana Kesselová, Zuzana Ondráčková, Stanislava Zajacová, Iveta Bónová) sa pravidelne stretával, diskutoval a hľadal spôsob, ako zmobilizovať sily pri napĺňaní vytýčených cieľov – realizovať výskum detskej reči intaktných (zdravo sa vyvíjajúcich) jedincov a pritom vychádzať z reálneho longitudinálneho sledovania detí. Som veľmi rada a zároveň vďačná, že som mohla byť súčasťou tímu na začiatku systematického výskumu v oblasti osvojovania detskej reči na Slovensku. Ako členka tohto tímu a spoluriešiteľka viacerých projektov v danej oblasti som mala možnosť participovať na výskume detskej reči, ktorá už dnes nie je „na chvoste“ vedeckého záujmu. Ide o seriózny, exaktný kvantitatívnymi a kvalitatívnymi údajmi podložený výskum, realizovaný systematicky, „na vynikajíci vědecké úrovni“ (Průcha, 2011, s. 14). Samotnému bádaniu prirodzene predchádzal zber dát. Technológie konca 20. storočia umožnili uplatniť už prekonanú metódu denníkových zápiskov a nahradiť ju v súčasnosti najčastejšie aplikovaným spôsobom získavania materiálu – audiovizuálnymi nahrávkami. Syntéza analyzovaných v časovej následnosti získavaných dát, ich explanácia, generalizácia a včlenenie do širšieho interdisciplinárneho bádateľského kontextu je o to zaujímavejšia a prínosnejšia, že ústi do logopedickej praxe. Práve vďaka výsledkom najnovších výskumov sa v logopédii rozširujú intervenčné možnosti, rozvíjajú sa a rozpracovávajú metódy (aj ranej) diagnostiky a stimulácie.

(Z úvodu)

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie