Podoby duchovnosti v slovenskej literatúre realizmu a moderny

Tlačená publikácia Podoby duchovnosti v slovenskej literatúre realizmu a moderny

ONLINE

978-80-574-0299-2

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Lívia Barnišinová
Vedecký redaktordoc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD.
Rok vydania:2024
Dostupné od:15.04.2024
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:136
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Poznámka:Vedecká monografia Podoby duchovnosti v slovenskej literatúre realizmu a moderny predstavuje publikačný výstup vedeckého úsilia v projekte APVV-19-0244 Metodologické postupy v literárnovednom výskume s presahom do mediálneho prostredia
DOI:https://doi.org/10.33542/PDL-0299-2
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Vedecká monografia Duchovnosť v slovenskej literatúre realizmu a moderny  prehodnocuje interpretačné prístupy k duchovnej dimenzii v prozaických textoch slovenskej literatúry realizmu a moderny. Autorka prekračuje stereotypné pohľady na duchovnosť, často ohraničené religióznymi témami, a presadzuje interdisciplinárny prístup a nové metodologické postupy v literárno-kritickom výskume. Monografia sa zameriava na literárne postavy a ich duchovný rozmer v spojení s inými kompozičnými a sémantickými časťami literárneho textu. Neponúka definitívny pohľad na tému, ale má za cieľ otvoriť diskusiu a poukázať na potrebu prehodnotenia literárneho kánonu a otvorenosti umeleckej literatúry pre viacero výkladov. Analýza textov slovenského realizmu a literárnej moderny preukázala diferencovanú duchovnosť a jej umelecké stvárnenie. Fenomén duchovnosti je v textoch prítomný na osi explicitnosť – implicitnosť – latentnosť a má svoje špecifické prevedenie v tvarovaní literárnych postáv prostredníctvom psychologizácie, introspekcie a spirituálnej hĺbky.  

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie