Zákonník práce do každej ruky alebo lingvistika a sankcie v pracovnom práve

ONLINE

978-80-8152-519-3

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Jana Žuľová
Rok vydania:2017
Dostupné od:20. júla 2017
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:184
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra pracovného práva a sociálneho zabezpečenia
Poznámka:Zborník študentských príspevkov bol vydaný v rámci riešenia výskumného projektu VEGA č. 1/0526/17 „Lingvistické a sankčné mechanizmy pri tvorbe a pôsobení noriem pracovného práva.“

Popis

Zborník príspevkov z II. ročníka študentského sympózia z pracovného práva konaného v dňoch 12. – 13. mája 2017 v Danišovciach

Predkladaný zborník je výstupom vedeckých prác študentov Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a je systematicky rozdelených do dvoch častí.Prvá časť predstavuje interdisciplinárne prieniky jazykovedy a pracovného práva pri jeho tvorbe, výklade a aplikácii. Druhá časť otvára problematiku postihovania adresáta (pracovno)právnych noriem cez rôzne variácie sankcií. Prílohou zborníka je dotazník zostavený riešiteľmi grantového projektu, ktorého úlohou je zistiť, či a v ktorých aspektoch sa Zákonník práce svojim jazykovo-štylistickým spracovaním vzďaľuje od svojich adresátov. Niet totiž inej právnej normy, ktorá by bola účastníkom pracovnoprávnych vzťahov bližšie, a ktorej porozumenie na najvyššej možnej úrovni je odôvodnené jej každodenným používaním. Predkladaný zborník príspevkov sa tak prezentuje ako forma podpory rozširovania obzorov našich študentov za hranice ich bežného štúdia i ako prostriedok popularizácie vedeckého výskumu. V prípade záujmu cteného čitateľa, je možné vyplnený dotazník poslať na adresu: jana.zulova (@) upjs.sk. 

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie