Fenomén romantizmu. Úvod do štúdia literatúry klasicizmu a romantizmu.

ONLINE

978-80-574-0078-3

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Ján Sabol
Rok vydania:2022
Dostupné od:31.03.2022
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:63
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Romantizmus ako umelecké obdobie aj ako revolučné hnutie sa výrazným spôsobom zapísal v dejinách – nielen literatúry a umenia ako celku, ale aj ako spôsob myslenia, cítenia, ktorý inšpiruje umelecký priestor prakticky až dodnes. Holandský literárny vedec Maarten Doorman v knihe De romantische orde (2004) píše, že romantizmus nie je len umelecký smer, ale aj poňatie života, paradigma, filozofia, spôsob života.1 Keďže problematika, ale aj charakter romantizmu sú rôznorodé, v učebnici skúmame len niektoré z motívov romantickej literatúry (romantickej poetiky). Predkladaný text poukazuje na základné genologické princípy tohto obdobia a v širšom literárnom a kulturologickom kontexte aj na kultúrno-spoločenské vplyvy prelomu 18. a 19. storočia na umenie obdobia klasicizmu a romantizmu. Učebnica nemá ambíciu komplexne zachytiť otázky, ktoré súvisia s charakterom romantickej a klasicistickej literatúry, je úvodným literárno-kritickým a historicko-spoločenským diskurzom k štúdiu pramenných materiálov obdobia klasicizmu a romantizmu. Predkladaný text zachytáva základné problémy estetiky klasicistickej a romantickej literatúry, načrtáva niektoré tendencie, ktorými sa romantizmus konkretizoval v literárnom texte na úrovni štýlotvorných, tematických a motivických jednotiek. Zároveň v ňom poukazujeme aj na obdobie stredovekého umenia, ktoré sa stalo veľkou inšpiráciou pre romantické obdobie. Dôraz kladieme na základné motívy romantickej poetiky v komparatistickom skúmaní klasicizmus – romantizmus – realizmus.

Autor

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie