Metodologické inšpirácie v literárnovednom výskume I.

ONLINE

978-80-8152-629-9

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Ivica Hajdučeková • Peter Getlík
Rok vydania:2018
Dostupné od:3.12.2018
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník abstraktov
Jazyk publikácie:slovenčina, angličtina, čeština
Počet strán:29 + 12 GB (7,5 AH)
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie
Poznámka:VEGA č. 1/0736/15 Metodologické prieniky do (re)interpretácie diel slovenskej a svetovej literatúry

Popis

(Zborník vybraných prednášok a abstraktov)

Štvorročný grantový projekt VEGA č. 1/0736/15 Metodologické prieniky do (re)interpretácie diel slovenskej a svetovej literatúry (vedúci: prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.), ktorý bol riešený na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach v rokoch 2015 – 2018, priniesol počas svojho trvania niekoľko prednáškových podujatí, na ktorých vystúpili viaceré osobnosti zo slovenského, ale aj z českého akademického prostredia. Pôvodným a postupne napĺňaným projektovým zámerom bolo nadviazať na tradíciu exaktnosti a podporiť jej implementáciu do nášho aktuálneho vedeckého myslenia a literárnovedného bádania. Každé zo štrnástich pozvaných vystúpení bolo pre nás jedinečným, odborne inšpirujúcim aj ľudsky obohacujúcim stretnutím. Preto z priebežne vytvoreného súboru videozáznamov (po predchádzajúcom súhlase prednášajúcich) sme pripravili netradičný projektový výstup: zborník vybraných prednášok a abstraktov (preklad abstraktov v anglickej verzii pripravila Mgr. Dominika Petáková, interná doktorandka literárnej vedy na KSSFaK) Metodologické inšpirácie v literárnovednom výskume I., ktorý je určený na vedecké a študijné účely pre vysoké školy.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie