Slovenčina pre cudzincov (Pracovné listy)

ONLINE

978-80-8152-102-7

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Marianna Sedláková
Spoluautori:Iveta Bónová • Eva Frühaufová • Beáta Jurečková • Helena Petruňová • Renáta Timková
Rok vydania:2013
Dostupné od:31.12.2013
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:pomocný učebný text
Jazyk publikácie:slovenčina, angličtina
Počet strán:146
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie
Poznámka:Publikácia vychádza ako výstup projektu Výskum a vzdelávanie na UPJŠ - smerovanie k excelentným európskym univerzitám známym pod pracovným názvom EXPERT (kód ITMS projektu: 26110230056; kód výzvy: OPV-2010/1.2/02-SORO).

Popis

Pracovné listy pod názvom Slovenčina pre cudzincov sú jedným z výstupov projektu Výskum a vzdelávanie na UPJŠ – smerovanie k excelentným európskym univerzitám (známym pod pracovným názvom EXPERT)1, ktorý sa realizoval na FF UPJŠ v Košiciach v rokoch 2012 – 2013. Projekt spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom, bol súčasťou operačného programu Vzdelávanie, zameraného na reformu systému vzdelávania a odbornej prípravy. Jednou z riešených úloh projektu bola problematika slovenčiny ako cudzieho jazyka na UPJŠ. Riešiteľský kolektív disponujúci členmi s dlhoročnými skúsenosťami z vyučovania slovenčiny ako cudzieho jazyka nielen z radov zamestnancov Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ2 sa v rámci projektu podujal vypracovať nový študijný program Slovenčina ako cudzí jazyk, vzdelávací program s tou istou náplňou ako aj študijné materiály k programu. Plánovanou praktickou súčasťou projektu bola aj aktuálna prax jeho riešiteľov pri vyučovaní slovenčiny na LF UPJŠ. Niektoré publikované texty teda vznikali postupne ako doplnkový študijný materiál určený zahraničným študentom medicíny v Košiciach, ktorý dopĺňal dostupné slovenské učebnice slovenčiny ako cudzieho jazyka (väčšinu z nich uvádzame v zozname literatúry).  

Pracovné listy vychádzajúce z priamych konkrétnych potrieb pri vyučovaní košických medikov rešpektujú reálnu situáciu pri vyučovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka na UPJŠ. V neposlednom rade reflektujú pomerne vysoký počet slovanských študentov najmä zo susedných krajín, ktorí, hoci so slovenským jazykom iba začínajú, patria z komunikačného hľadiska na vyššiu úroveň ako študenti z neslovanských krajín. Im je teda určená špeciálna časť PL s cvičeniami, ktorá sa špeciálnymi cvičeniami, ale najmä špeciálnymi slovníkmi pokúša eliminovať slovensko-poľské či slovensko-ukrajinské interferenčné javy. Keďže časť študentov – Neslovanov prichádza aj z českého jazykového prostredia, pridávame do slovníkovej časti aj slovníček najčastejších odlišných výrazov v slovenčine, češtine a z vyššie uvedených dôvodov pridávame i poľštinu s ukrajinčinou. V časti určenej všetkým, slovanským či neslovanským, študentom prevládajú komunikačne zamerané cvičenia na nácvik gramatických javov prevažne pre úroveň komunikačných schopností A1 a A2 (podľa spoločného európskeho referenčného rámca) a v neposlednom rade cvičenia tematicky zamerané na medicínu a lekárstvo. Z tematickej oblasti sú texty, samozrejme, doplnené aj o reálie mesta Košice. Ako funkčný doplnok v pracovnom materiáli publikujeme aj ukážky testov.  

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie