Časopis ŽIVENA v rokoch 1919 – 1928

ONLINE

978-80-8152-817-0

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Ivica Hajdučeková
Rok vydania:2019
Dostupné od:31.12.2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:antológia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:242
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie
Poznámka:Antológia vychádza v rámci realizácie grantového projektu KEGA č. 008UPJŠ-4/2017 – Veda bez bariér (Interdisciplinárne inšpirácie súčasnej literárnej vedy a jazykovedy v edukačnej praxi na VŠ; vedúci projektu: prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.)

Popis

Antológia Casopis Živena v rokoch 1919 – 1928 nadväzuje na kapitolu monografie Casopis Živena po vzniku Ceskoslovenskej republiky (2018, s. 195 – 242, in: Živena. 150 rokov spolku slovenských žien), kde je na základe archívneho výskumu predstavená koncepcia časopisu v poprevratových rokoch novovzniknutej Ceskoslovenskej republiky. V antológii je pre súčasné čitateľstvo, ktoré má záujem o Živenu, príp. historickú tlač, pripravený výber článkov z rokov 1919 – 1928. Sledujúc prioritne dva tematické okruhy, a to presadzovanie emancipačných snáh a literárnu tvorbu, boli vybrané príspevky rozdelené do štyroch kapitol: 1. O emancipácii žien (v publicistike), 2. Zo ženského sveta (rôzne aj rozličné), 3. Žena v optike žien a mužov (v beletrii), 4. Z literárnej kritiky. Zámerom – realizovaným v rámci projektu KEGA c. 008UPJŠ-4/2017 – Veda bez bariér (Interdisciplinárne inšpirácie súcasnej literárnej vedy a jazykovedy v edukacnej praxi na VŠ) – bolo prepojiť výsledky literárnovedného bádania s bezprostredným čitateľským zážitkom a záujmom tých, ktorí zachovali Živene svoju priazeň až do dnešných dní. Antológia vznikla na základe štúdia archívnych zväzkoch Živeny dochovaných v Slovenskej národnej knižnici v Martine a selekcie materiálu reprezentatívnych ukážok textov, ktoré približujú ducha čias a dotvárajú obraz súdobej modernej ženy. Výber článkov z rokov 1919 - 1928 poodkrýva kultúrnu atmosféru na začiatku 20. storočia, keď sa vďaka emancipačným snahám otvárali ženám brány do verejného aj profesijného života. Do spolupráce pri príprave ilustračnej zložky antológie boli zaangažovaní žiaci 3. a 4. roč. Školy úžitkového priemyslu v Košiciach pod vedením pedagógov fotografického dizajnu a slovenského jazyka a literatúry, ktorých umelecké interpretácie tvoria súčasť publikácie. Ich podiel spĺň a kritérium spojenia vedy a praxe so zameraním na popularizáciu výsledkov výskumu.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie