Rodový aspekt v slovenskej literatúre na prelome 19. a 20. storočia (Interpretačné etudy)

ONLINE

978-80-8152-825-5

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Ivica Hajdučeková
Rok vydania:2019
Dostupné od:20.12.2019
Vydanie:2. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina, angliťtina
Počet strán:278
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie
DOI:Vysokoškolská učebnica je výsledkom úloh grantového projektu KEGA č. 008UPJŠ-4/2017 Veda bez bariér (Interdisciplinárne inšpirácie literárnej vedy a jazykovedy v edukačnej praxi na VŠ), (vedúci projektu: prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.)

Popis

Druhé (doplnené a rozšírené) vydanie bilingválnej učebnice Rodový aspekt v slovenskej literatúre na prelome 19. a 20. storočia (Interpretačné etudy)/Gender Perspectives in Slovak Literature of the late 19th and early 20th Centuries (Interpretation Studies) ponúka širšiemu okruhu príjemcov – študentom učiteľstva akademických predmetov aj učiteľom v praxi – didaktickú transformáciu aktuálnej výskumnej problematiky (s podporou e-gramotnosti využitím online prístupov a QR kódov), ktorá vznikla v spolupráci so Školou úžitkového výtvarníctva v Košiciach (od roku 2019/20 s názvom Škola umeleckého priemyslu) v akademickom roku 2018/2019.

Odborná spolupráca v rámci projektu KEGA č. 008UPJŠ-4/ 2017 – Veda bez bariér (Interdisciplinárne inšpirácie súčasnej literárnej vedy a jazykovedy v edukačnej praxi na VŠ) s vyučujúcou slovenského jazyka a literatúry PaedDr. Janou Valicovou a vyučujúcou fotografického dizajnu Mgr. Renátou Novotnou Markovičovou zo ŠUP prebiehala v rámci projektového vyučovania. Priniesla výsledky v dvoch interdisciplinárnych výstupoch:

1. vytvorenie Literárneho salónika v študentskej kaviarni Minerva v areáli Filozofickej fakulty UPJŠ,

2. ilustrácie 2. vydania učebnice

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie