Veda bez bariér

ONLINE

978-80-8152-778-4

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Iveta Bónová • Ivica Hajdučeková • Lucia Jasinská
Rok vydania:2019
Dostupné od:15.10.2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:Zborník prác z projektových podujatí
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:171
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie
Poznámka:Zborník je plánovaným výstupom projektu KEGA č. 008UPJŠ-4/2017 Veda bez bariér (Interdisciplinárne inšpirácie súčasnej literárnej vedy a jazykovedy v edukačnej praxi na VŠ) –vedúci projektu prof. PhDr. J. Gbúr, CSc.

Popis

Zborník mapuje tri významné podujatia, ktoré boli v priebehu rokov 2018 – 2019 v rámci projektu KEGAč. 008UPJŠ-4/2017 Veda bez bariér (Interdisciplinárne inšpirácie súčasnej literárnej vedy a jazykovedy v edukačnej praxi na VŠ; vedúci projektu: prof. PhDr. J. Gbúr, CSc.) organizované na pôde Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

Prvou zachytenou aktivitou bolo  vedecko-umelecké sympózium Veda bez bariér, konané v dňoch 6. – 8. marca 2019 pri príležitosti životného jubilea Dr. h. c. prof. PhDr. Jána Sabola, DrSc., ktorého výstupom sú rozšírené abstrakty účastníkov sympózia v dvoch sekciách (slovakistika a literárna veda v interdisciplinárnych súvislostiach). V ďalších dvoch častiach je popísaný priebeh umelecky zameraných podujatí: Interpretačného popoludnia (súťaž  o najlepšiu interpretáciu básnickej zbierky Jána Sabola Láska namodro) s víťaznými prácami a vernisáž Literatúra cez objektív, na ktorej participovali študenti Školy úžitkového výtvarníctva v Košiciach. 

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie