VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Košice, IČO:  00397768, DIČ: 2021157050, IČ DPH:SK2021157050, zapísanej v registri Štatistického úradu SR (ďalej len predávajúci) a kupujúcim, pri uzatváraní kúpnych zmlúv na diaľku využitím prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu a podobne, ak je predmetom predaj tovaru alebo poskytnutie služby prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho www.unibook.upjs.sk. 

Článok I.
Úvodné ustanovenia

1. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach a reklamačnom poriadku predávajúceho, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona č. 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

2. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre všetkých kupujúcich – fyzické a právnické osoby, ktoré zaslaním objednávky prejavia záujem o tovar ponúkaný predávajúcim.

3. Odoslaním objednávky predávajúcemu, kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so znením týchto všeobecných obchodných podmienok a s reklamačným poriadkom predávajúceho. 

4. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho.

5. Individuálne obchodné podmienky je možné dojednať v osobitnej obchodnej zmluve na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim a majú prednosť pred ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok.

6.Ustanovenia všeobecných obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Všeobecné obchodné podmienky a kúpna zmluva sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

7. Znenie všeobecných obchodných podmienok môže predávajúci meniť alebo doplňovať.

8. E-publikácia je kniha v elektronickej podobe, ktorá je doručená elektronicky kupujúcemu prostredníctvom internetu. 

9. E-publikácie sú v ponuke v bežných formátoch (pdf).

10. E-publikáciu môže kupujúci čítať výlučne prostredníctvom podporovaných zariadení (napr. počítači, notebooku, tablete, smartphone a elektronickej čítačke kníh). 

11. E-publikácie sú chránené pred neoprávnenou reprodukciu, šírením a zásahom do textu.

Článok II.
Výklad pojmov

1. Predávajúcim sa rozumie Verejnoprávna inštitúcia Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, so sídlom: Šrobárova 2, 041 80 Košice, IČO:  00397768, DIČ: 2021157050, IČ DPH:SK2021157050, zapísaná v registri Štatistického úradu SR (ďalej len „predávajúci“) v súlade s jej predmetom podnikania zastúpená štatutárnym orgánom – rektorom univerzity prof. MUDr. Danielom Pellom, PhD. v zastúpení poverenou riaditeľkou Univerzitnej knižnice PhDr. Evou Medviďovou.

2. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si od predávajúceho objednala tovar prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho - www.unibook.upjs.sk.

3. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. 

4. Tovarom sa rozumejú produkty, ktoré sú v aktuálnej ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho na internetovej stránke www.unibook.upjs.sk.

5. Objednávkou sa rozumie jednostranný právny úkon, ktorý adresuje kupujúci predávajúcemu s cieľom získať ním ponúkaný tovar. 

6. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.unibook.upjs.sk, uzavretá spôsobom uvedeným v článku IV. týchto všeobecných obchodných podmienok.

Článok III.
Užívateľský účet

1. Na základe registrácie môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania (ďalej užívateľský účet), prostredníctvom ktorého môže objednávať tovar .

2. Registrácia nie je povinná. Kupujúci si môže objednať tovar aj bez registrácie t.j. bez vytvorenia svojho užívateľského účtu.

3. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Pri akejkoľvek zmene je kupujúci povinný údaje aktualizovať.

4. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom.

5. V prípade, že si kupujúci bude chcieť zakúpiť od predávajúceho e-publikáciu, registrácia (vytvorenie užívateľského účtu) je pre kupujúceho povinná.

6. V prípade ak si kupujúci objedná e-publikáciu bude mu sprístupnená v jeho užívateľskom účte po zaplatení poplatku za e-publikáciu, ktorú si kupujúci vybral z ponuky predávajúceho.

7. Po overení došlej platby, predávajúci sprístupní e-publikáciu kupujúcemu na čítanie do 48 hodín (po prijatí a overení platby na účte predávajúceho). 

8. Platba za e-publikáciu je možná len bezhotovostne prostredníctvom platby na účet predávajúceho alebo cez internetbanking. Po prijatí  a overení platby na účte predávajúceho za e-publikáciu, kupujúci obdrží na svojej e-mailovej adrese informáciu, o dostupnosti e-publikácie na stiahnutie v jeho užívateľskom účte.

9. Sprístupnením sa rozumie technické umožnenie stiahnutia e-publikácie cez internet výlučne prostredníctvom podporovaných zariadení (ľubovoľné zariadenie, ktoré je schopné tieto formáty čítať) a softvéru. 

10. Kupujúci si e-publikáciu prevezme po jej sprístupnení. Od momentu prevzatia  e-publikácie kupujúcim sa povinnosti predávajúceho považujú za naplnené. 

11. Predávajúci poskytuje kupujúcemu právo uchovávať si nevyhnutný a primeraný počet e-kópií danej e-publikácie, prezerať, používať a zobrazovať e-publikáciu neobmedzený počet krát, výlučne len pre svoje vlastné, osobné a nekomerčné použitie.

12. Kupujúci má po registrácii prístup k svojmu užívateľskému účtu s knižnicou zakúpených e-publikácií.

13. Kupujúci nie je oprávnený umožniť používanie účtu tretím osobám.

14. Predávajúci môže zrušiť účet v prípade ak kupujúci:

      a) nevyužíva svoj účet dlhšie ako 1 rok;
      b) poruší povinnosti vyplývajúce zo zmluvy či obchodných podmienok.

15. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite. Menovite s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

Článok IV.
Uzatvorenie kúpnej zmluvy na diaľku

1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru (vrátane ceny) ponúkaného predávajúcim. Ceny tovaru sú uvádzané s DPH a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka a cena tohto tovaru platia počas ich zobrazenia vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Ponuka tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je nezáväzná a predávajúci nie je povinný uzavrieť zmluvu na tento tovar.

2. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch súvisiacich s balením a dodaním tovaru. Tieto náklady sú platné pre tovar doručovaný na území Slovenskej republiky.

3. Kupujúci si objednáva u predávajúceho tovar vyplnením elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke predávajúceho www.unibook.upjs.sk. Kupujúci v objednávke uvedie všetky požadované údaje: meno, dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými vo formulári požadovanými údajmi, e-mailový a/al. telefonický kontakt, názov objednávaného tovaru, jeho množstvo a spôsob dodania.

4. Kupujúci sa pred odoslaním objednávky oboznámi s Všeobecnými obchodnými podmienkami a vyjadrí s nimi súhlas zaškrtnutím príslušného políčka „Súhlas s obchodnými podmienkami“.

5. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká potvrdením objednávky (akceptáciou), ktoré predávajúci zašle elektronickou poštou.

6. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy.

7.Odoslaná objednávka je návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Objednávka sa považuje za odoslanú momentom doručenia predávajúcemu, ak obsahuje všetky požadované údaje.

8. Po prijatí objednávky predávajúci zašle kupujúcemu potvrdzujúci mail o prijatí objednávky (akceptáciu). Zaslaním akceptácie predávajúcim kupujúcemu dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, ktorá sa týmto stáva záväznou pre obidve zmluvné strany (predávajúceho aj kupujúceho). 

9. Uzavretím kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v požadovanej kvalite, množstve a dohodnutej cene. Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu a náklady na doručenie tovaru (článok IV. bod 4. týchto všeobecných obchodných podmienok).

10. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť zmluvu s osobami, ktoré v minulosti podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

Článok V.
Cena a platobné podmienky

1. Za dodanie objednaného tovaru je kupujúci povinný zaplatiť riadne a včas predávajúcemu kúpnu cenu podľa bodu 2. tohto článku, platnú v čase odoslania objednávky predávajúcemu.

2. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke predávaného tovaru, v objednávke, ako aj v potvrdení prijatia objednávky zo strany predávajúceho. Potvrdenie prijatia objednávky je zároveň prijatie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho. Kúpna cena vždy zahŕňa % sadzbu DPH a je stanovená v mene EUR.

3. V kúpnej cene podľa bodu 2. tohto článku nie sú zahrnuté náklady na doručenie tovaru kupujúcemu (poštovné) a balné zakúpeného tovaru. 

4. Zároveň s cenou za tovar je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s dobierkou, balením a dodaním tovaru.

5. Pri objednávkach (zásielkach), dodávaných Slovenskou poštou v rámci Slovenskej republiky, je k cene objednávky účtované poštovné a balné v sume 7 € do hmotnosti tovaru 10 kg. Predávajúci kupujúceho upozorní prostredníctvom elektronickej pošty, alebo telefonicky o zvýšenej cene za prepravu. V prípade tovaru zasielaného do Českej republiky bude cena za prepravu do hmotnosti tovaru 10 kg vo výške 18 €.  V prípade tovaru zasielaného do ostatných členských štátov Európskej únie a mimo členských  štátov Európskej únie bude cena za prepravu účtovaná v súlade s cenníkom prepravnej spoločnosti. Cena za prepravu tovaru nadštandardnej hmotnosti a rozmeru bude účtovaná v súlade s cenníkom prepravnej spoločnosti.

6. V rámci možnosti osobného odberu, ak sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak, môže si objednaný tovar vyzdvihnúť do 3 pracovných dní  na adrese prevádzky,. Po uplynutí tejto doby má predávajúci právo predať objednaný tovar inému kupujúcemu. 

7. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s výškou ceny za objednaný tovar vrátane prípadných nákladov za dodanie tovaru. 

8. Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu spôsobom, ktorý si zvolil v objednávke. 

9. Spôsoby úhrady za objednaný tovar:

    - v hotovosti (pri osobnom odbere),
    - prostredníctvom elektronického bankovníctva,( pri kúpe elektronických publikácií),
    - na dobierku (pri prevzatí tovaru od Slovenskej pošty). 

10. Pri bezhotovostnom prevode sa kúpna cena považuje za zaplatenú okamihom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho uvedený na daňovom doklade („faktúre“).

11. Predávajúci vystaví vo výške platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy, kupujúcemu daňový doklad (faktúru). Predávajúci je platcom DPH.

12. Faktúra na zaplatenie kúpnej ceny, ktorá bude kupujúcemu dodaná spolu s tovarom, slúži zároveň ako daňový doklad a dodací list.

13. V prípade osobného odberu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, je daňovým dokladom pokladničný blok, ktorý slúži zároveň ako záručný list.

14. V prípade, ak je faktúra vystavená chybne (ak chýbajú niektoré náležitosti alebo sú uvedené nesprávne, príp. je nesprávne uvedená kúpna cena), je kupujúci oprávnený faktúru do dátumu splatnosti v nej uvedenom vrátiť. Chybnú faktúru kupujúci vráti predávajúcemu spolu s písomnou špecifikáciou chýb, ktoré faktúra vykazuje. Pokiaľ je faktúra skutočne vystavená chybne, predávajúci vydá kupujúcemu novú faktúru. Lehota splatnosti kúpnej ceny, uvedená v chybnej faktúre, je dotknutá len za predpokladu, že chybný údaj spočíva v uvedení nesprávnej výšky kúpnej ceny. V tomto prípade lehota splatnosti začína plynúť až od doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.

15. V prípade, ak kupujúci zaplatí kúpnu cenu za dodanie tovaru vopred (pred dodaním tovaru) a predávajúci nemôže zabezpečiť dodanie tovaru a dôjde k zrušeniu zmluvy podľa článku VI. bod 4. týchto Všeobecných obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu a to na bankový účet kupujúceho alebo ju odošle poštovou poukážkou na adresu kupujúceho. Predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu do 14 dní odo dňa zaslania potvrdzujúceho mailu o stornovaní (zrušení) objednávky kupujúcemu, ktorý kupujúci zašle prostredníctvom kontaktného formulára zverejneného na internetovej stránke predávajúceho www.unibook.upjs.sk)

16. V prípade, ak kupujúci zaplatil kúpnu cenu a dodaný tovar vrátil (článok VII. bod 3. týchto Všeobecných obchodných podmienok) je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, nie však skôr ako mu je tovar doručený späť, resp. ako mu kupujúci preukáže zaslanie tovaru späť.

Článok VI.
Dodacie podmienky

1. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) sú vybavované v najkratších možných lehotách v závislosti od dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho. Kupujúci má právo kedykoľvek pred odoslaním objednávky predávajúcim svoju objednávku stornovať. Stornovanie (zrušenie) objednávky oznámi kupujúci predávajúcemu prostredníctvom kontaktného formulára zverejneného na internetovej stránke predávajúceho www.unibook.upjs.sk, e-mailom, alebo telefonicky. Predávajúci zašle kupujúcemu potvrdzujúci mail o tom, že jeho objednávka bola stornovaná.

2. Informácie o stave vybavovania objednávky sa zobrazujú zaregistrovaným účastníkom (kupujúcim) po ich prihlásení a kliknutí na ikonu objednávky. Stav „Spracúva sa“ znamená, že objednávka bola prijatá a momentálne sa pracuje na jej skompletizovaní. Stav „Odoslaná“ znamená, že objednávka bola odovzdaná na doručenie. 

3. Samotné doručenie trvá 3 - 7 pracovných dní v závislosti od typu zásielky. Uvedené expedičné lehoty vychádzajú z obvyklých dodacích lehôt, ktoré sú bežné pri obchodnom styku predávajúceho a jeho dodávateľov. Vzhľadom na to, že ich splnenie závisí i od konania tretích strán, predávajúci nemôže napriek svojej snahe garantovať ich dodržanie vo všetkých prípadoch. 

4. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak nie je možné dodať všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne naraz. O tejto situácii bude kupujúci upovedomený  v čo možno najkratšom čase a bude mu oznámený predpokladaný termín dodania tovaru. Ak sa predávajúcemu tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, má právo kupujúci od zmluvy odstúpiť 

5. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú prepravcom, alebo za nesprávne udanú adresu kupujúceho

6. V prípade, ak objednaný tovar nie je možné kupujúcemu dodať (ak sa v objednávke nachádza titul, ktorý sa vypredal, alebo je dočasne nedostupný), predávajúci o tejto skutočnosti bezodkladne informuje kupujúceho zaslaním e-mailovej správy alebo telefonicky. Ak kupujúci nemá záujem o čiastočné splnenie objednávky (dodanie dostupného tovaru) a ak nedôjde medzi predávajúcim a kupujúcim k dohode o náhradnom plnení za nedostupný tovar, kúpna zmluva ruší. Stornovanie (zrušenie) objednávky oznámi kupujúci predávajúcemu prostredníctvom kontaktného formulára zverejneného na internetovej stránke predávajúceho www.unibook.upjs.sk., e-mailom, alebo telefonicky. Predávajúci zašle kupujúcemu potvrdzujúci mail o tom, že jeho objednávka bola stornovaná.

7. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane, alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady s opakovaním doručovania, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

8. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti predávajúcemu späť, predávajúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov spojených s prepravou a vrátením tovaru. Opätovné doručenie objednávky je možné len po vzájomnej dohode

9. Dodanie tovaru kupujúcemu sa uskutočňuje spôsobom, ktorý si kupujúci zvolil v objednávke. 

10. Dodanie tovaru možno uskutočniť prostredníctvom doručovateľa – Slovenskej pošty, a.s. Kupujúci si objednaný tovar môže prevziať aj osobne v prevádzke predávajúceho na adrese Univerzitná predajňa kníh, Tr. SNP 1, 040 11 Košice.

11. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto okamžite oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, nemusí kupujúci zásielku prevziať. Podpisom dodacieho listu prepravcu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru splňovala všetky podmienky a náležitosti. Na neskoršiu reklamáciu ohľadne porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad. Neoddeliteľnou súčasťou zásielky je faktúra, ktorá je zároveň aj dodacím listom. 

12. Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia objednaného tovaru. 

13. Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho až prevzatím tovaru a úplným zaplatením kúpnej ceny tovaru.

Článok VII.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy, vrátenie tovaru, reklamovanie tovaru

1. Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť predávajúcemu preukázateľne doručené do štrnástich  (14) dní od prevzatia tovaru na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho unibook@upjs.sk. Kupujúci doručí predávajúcemu aj formulár na odstúpenie od zmluvy. 

2. V zmysle ustanovenia § 7 ods. 6 písm. j/ zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku, spotrebiteľ – kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

- predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

- predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

- poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

3. V prípade kníh dodávaných v ochrannom obale, je spotrebiteľ – kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu, pokiaľ knihu nerozbalil (§7 ods. 6 písm. i/ zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku), a to v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci zašle odstúpenie od zmluvy na adresu Univerzitná predajňa kníh, Tr. SNP 1, 040 11 Košice,  alebo emailom na adresu unibook@upjs.sk. Na tento účel použije kupujúci formulár na odstúpenie od  zmluvy zverejnený na stránkach www.unibook.upjs.sk. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci je povinný zaslať predávajúcemu tovar späť na adresu Univerzitná predajňa kníh, Tr. SNP 1, 040 11 Košice najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Tovar je vhodné zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Spolu s tovarom je potrebné zaslať aj kópiu daňového dokladu, ktorý bol zaslaný s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Kupujúci posiela kúpený tovar späť na vlastné náklady a zároveň:

    - tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
    - tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva)
    - tovar je nutné zaslať dostatočne zabezpečený proti poškodeniu (najlepšie v rovnakom obale ako bol doručený), nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu/poškodenie počas doručovania.

Predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby prijaté od spotrebiteľa prevodom na účet, prípadne iným dohodnutým spôsobom, a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, nie však skôr, ako je predávajúcemu tovar vrátený, resp. kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru predávajúcemu.

4. Záručná doba na tovar zakúpený v e-shope Unibook UPJŠ je štandardne 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záručný servis zabezpečuje predávajúci.

5.  Záruka sa nevzťahuje najmä na bežné opotrebenie tovaru, mechanické poškodenie, vady výrobku, pre ktoré bola poskytnutá zľava.

6. Postup pri uplatňovaní reklamácie na tovary predávané predávajúcim prostredníctvom jeho internetového obchodu je upravený v reklamačnom poriadku, ktorý tvorí prílohu týchto všeobecných obchodných podmienok.

Článok VIII.
Ochrana osobných údajov

1. Všetky údaje požadované pri registrácii slúžia len k zabezpečeniu realizácie objednávky kupujúceho (spracovania objednávky, dodania tovaru) a pre potreby vlastného marketingu predávajúceho, ako aj pre potreby neskoršej komunikácie s kupujúcim (reklamácia, stornovanie objednávky, vrátenie objednaného tovaru). Údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám, s výnimkou produktov pri ktorých je výslovne uvedený opak. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platného právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

2. Kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme predávajúceho za účelom plnenia uzavretej kúpnej zmluvy a za účelom ponúkania služieb a tovarov predávajúceho, zasielania informácie o produktoch predávajúceho, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms správy, telemarketing). Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať.

Článok IX.
Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

1. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie internetového obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorskými právami. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie internetového obchodu.

2.Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky internetového obchodu alebo v dôsledku využitia webovej stránky v rozpore s jej určením.

Článok X.
Doručovanie písomností

1. Ak nebude dohodnuté inak, celá korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, elektronickou poštou, osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu je doručované na adresu elektronickej pošty uvedenej v jeho užívateľskom účte.

2. Správa je doručená v prípade doručovania.

    a) elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zaistená certifikátom,

    b) osobne či prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,

    c)  osobne či prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odopretím prevzatia zásielky adresátom alebo osobou oprávnenou za neho zásielku prevziať,

    d) prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia 

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.07.2024. Písomnou dohodou medzi kupujúcim a predávajúcim môže byť vylúčené použitie týchto všeobecných obchodných podmienok, prípadne jednotlivých ich ustanovení.

2. Zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa posudzujú podľa Všeobecných obchodných podmienok platných v čase vzniku zmluvného vzťahu (uzavretia kúpnej zmluvy).

3. V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných podmienok, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu po tom, ako zistí, že niektoré z ustanovení všeobecných obchodných podmienok je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie novým, ktorého obsah bude v súlade s novou platnou právnou úpravou a čo v najväčšej miere bude plniť účel pôvodného ustanovenia.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

5. Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany Predávajúceho vo veciach ochrany spotrebiteľa v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI so sídlom v Košiciach pre Košický kraj Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1 a vo veciach sporov príslušný súd.

V Košiciach 1.7.2024                                                                                      PhDr. Eva Medviďová,
                                                                                                                    poverená riaditeľka Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach