VARIA XXXI

Tlačená publikácia VARIA XXXI

ONLINE

978-80-574-0295-4

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Lucia Jasinská
Rok vydania:2024
Dostupné od:19.04.2024
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:171
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Tradícia organizovania kolokvií na Slovensku už štandardne prináleží vždy inému akademickému slovakistickému pracovisku. Jeho XXXI. ročník sa realizoval pod organizačnou taktovkou Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, ako aj košickej pobočky Slovenskej jazykovednej spoločnosti a Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v.i. V univerzitných priestoroch Učebno-výcvikového zariadenia Danišovce sa počasdvojdňového podujatia stretli nádejní mladí jazykovedci nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky.
Výstupom kolokvia mladých jazykovedcov býva najprv zborník abstraktov, publikovaný už v čase realizovania podujatia, a neskôr zborník príspevkov ako pripomienka tejto udalosti a tiež ako odraz vedeckých záujmov mladých lingvistov. Kolokvialisti prezentovali svoje príspevky venované výskumným problémom z rôznych oblastí jazykovedy, a to z oblasti korpusovej lingvistiky, onomastiky, morfológie, dialektológie, syntaxe, štylistiky, lexikológie, frazeológie aj didaktiky, niektorí dokonca s presahom do literárnych textov.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie