Jazyková kultúra nielen pre lingvistov (vybrané javy)

ONLINE

978-80-8152-830-9

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Iveta Bónová • Lucia Jasinská
Rok vydania:2019
Dostupné od:20.12.2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:odborná publikácia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:100
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie
Poznámka:Odborná publikácia vychádza v rámci grantového projektu KEGA projektu č. 008UPJŠ-4/2017 Veda bez bariér (Interdisciplinárne inšpirácie súčasnej literárnej vedy a jazykovedy v edukačnej praxi na VŠ)

Popis

Jazyková kultúra nielen pre lingvistov je odbornou publikáciou, vhodnou aj ako učebný text, v ktorom sa snažíme inovatívnym spôsobom opísať a vysvetliť najfrekventovanejšie javy z rečovej praxe. Ide o javy vypozorované nielen z mediálneho, ale aj z akademického prostredia, ktoré sa s ohľadom na komunikačnú sféru (masmediálna komunikácia, vedeckovýskumná oblasť) nekorektne používajú, a tým podprahovo prenikajú do jazykového vedomia všetkých používateľov jazyka. Teda aj tých, pre ktorých je jazyk pracovným nástrojom s primárne reprezentatívnou funkciou (učiteľov na všetkých stupňoch škôl či rozhlasových a televíznych pracovníkov).

Výklad jednotlivých javov (rozdelených do 6 blokov)1 podávame s prihliadnutím na jazykovú normu ako štandardizovanú podobu jazykového správania a tiež s prihliadnutím na cieľovú skupinu adresátov (nielen lingvistov). Explanáciu jazykového javu funkčne dopĺňame o kvalitatívne aj kvantitatívne zistenia vyplývajúce z databázy Slovenského národného korpusu. Pri každom z uvádzaných javov v závislosti od jeho charakteru (ortografický, lexikálny, morfologický, syntaktický) uplatňujeme diferencované postupy. Pri práci so Slovenským národným korpusom (predovšetkým v súbore písaných komunikátov) zámerne využívame viaceré nástroje, na pozadí ktorých jednotlivé javy v rámci príslušných kategórií exemplifikujeme a frekvenčne vyhodnocujeme. Predkladanou publikáciou ponúkame nielen odborný výklad javov, ale čiastočne a nepriamo aj metodické návody, ako účelne využiť Slovenský národný korpus. Zároveň aj lingvisticky neškoleným záujemcom o jazyk a jeho kultúru nekonvenčným, nazdávame sa, i didaktický prístupným objasňovaním a dokladovaním vyselektovaných príkladov z korpusu prezentujeme stále aktuálne problémové miesta súčasnej rečovej praxe.

Uvedomujeme si pritom dynamiku jazyka a rozličné sféry používania jazykových prostriedkov, ktoré posudzujeme v závislosti od komunikačných zámerov a charakteru celkovej komunikačnej situácie. Preto v snahe, aby táto publikácia nevyznievala príkro a mentorsky, predostierame uvádzané javy deskriptívno-explanačne vždy s odporúčaním na funkčne primeranú, jazykovo objasnenú alternatívu. Rovnako prihliadame na oblasť použitia výrazových prostriedkov (v písanej i hovorenej podobe), ako aj na konkrétneho používateľa jazyka a jeho poslanie. Na jeho posolstvo mediálne či vedecko-pedagogicky pôsobiť aj prostredníctvom jazykového prejavu, s dôrazom na jeho prirodzenú, komunikačne kultivovanú a normatívne korektnú podobu.

Autorky

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie