Praktická didaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka pre študentov slovakistiky

ONLINE

978-80-574-0012-7

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Marianna Sedláková • Markéta Andričíková • Jana Pekarovičová • Ján Sabol • Iveta Bónová • Eva Frühaufová • Radoslav Kovács • Andrea Novák
Rok vydania:2021
Dostupné od:15.07.2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina, angličtina
Počet strán:193
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie
DOI:https://doi.org/10.33542/PD2021-0012-7
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Učebnica je určená študentom slovakistiky na štúdium v predmete didaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka. Jej jadrom sú získané relevantné poznatky z didaktiky slovenčiny ako cudzieho jazyka, s odkazmi na inú odbornú literatúru. Súčasťou učebnice sú aj praktické návody na vyučovanie konkrétnych jazykových javov v podmienkach škôl s vyučovacím jazykom maďarským alebo v školách, v ktorých prevláda žiactvo s iným materinským jazykom ako slovenčina, napríklad rómskym. V podstate ide o transformáciu poznatkov získaných a overených pri vyučovaní dospelých cudzincov prevažne na pôde vysokých škôl do didaktického kontextu druhého stupňa základnej školy a strednej školy s adekvátnym poukázaním na vyučovanie slovenčiny ako cudzieho jazyka na prvom stupni ZŠ ako východisku vzdelávacieho procesu. Učebnica stavia na poznatkoch reálneho výskumu stavu vyučovania slovenčiny ako cudzieho jazyka na základných a stredných školách východného Slovenska realizovaného v projektoch (EXPERT a DiSaC) realizovaných na UPJŠ v Košiciach v rokoch 2012 – 2015.  

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie