Hovorové lexémy v publicistických textoch

ONLINE

978-80-8152-809-5

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Lucia Jasinská
Rok vydania:2019
Dostupné od:20.12.2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:152
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie
Poznámka:Vedecká monografia vznikla v rámci grantového projektu KEGA č. 008UPJŠ-4/2017 Veda bez bariér (Interdisciplinárne inšpirácie súčasnej literárnej vedy a jazykovedy v edukačnej praxi na VŠ), vedúci projektu prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.

Popis

Predkladaná monografia Hovorové lexémy v publicistických textoch predstavuje originálny pohľad na analýzu a opis lexikálnych i gramatických výrazových prostriedkov v skúmanej komunikačnej oblasti.

Hlavným výskumným problémom je kolokvializácia výrazových prostriedkov ako príznaková vlastnosť vo verejne publikovaných publicistických textoch. Východiskom samotného výskumu bolo vyhľadanie lexikálnych jednotiek so štylistickým kvalifikátorom hovorovosti v Krátkom slovníku slovenského jazyka. Ich prítomnosť a frekvencia, ako aj prípadné významové posuny boli overované vo verejne prístupných mediálnych komunikátoch. Keďže ide o výskum „živého jazyka“, pramenným materiálom sú publicistické texty v datábaze Slovenského národného korpusu.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie