ORTOEPIA zvukového prejavu na segmentálnej úrovni

ONLINE

978-80-8152-750-0

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Iveta Bónová
Rok vydania:2019
Dostupné od:12.07.2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:98
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie
Poznámka:Vysokoškolská učebnica vznikla v rámci projektu KEGA č. 008UPJŠ-4/2017 Veda bez bariér (Interdisciplinárne inšpirácie súčasnej literárnej vedy a jazykovedy v edukačnej praxi na VŠ), vedúci projektu prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.

Popis

Učebnica je adresovaná perspektívnym mediálnym pracovníkom a učiteľom slovenského jazyka, teda cieľovej skupine, ktorá bude pre bežných používateľov potenciálnym vzorom (modelom) jazykového správania sa.  Predstavuje učebný projekt, v ktorom sa poukazuje na koreláciu spisovného jazyka a jazykovej – primárne ortoepickej normy. Jeho cieľom je poslucháčom vysvetliť jednotlivé ortoepické javy vo vzťahu k ideálnej aj reálnej norme.

Publikácia je kompozične usporiadaná tak, že po výklade príslušného ortoepického problému na segmentálnej úrovni (v korešpondencii s nateraz platnou výslovnostnou normou, ukotvenou v Pravidlách slovenskej výslovnosti Á. Kráľa, 2005, 2009) nasledujú cvičenia s cieľom poznať a v rečovej praxi uplatňovať predostreté normy ako štandardizované zvukové podoby. Avšak, vnímajúc prirodzený (nie umelý) jazyk a reálnu (nie absolútne ideálnu) normu, pod cvičeniami sú uvádzané aj sociolingvisticky zamerané námety a úlohy do diskusie (v niektorých prípadoch aj s odkazmi na odborné zdroje) s cieľom upozorniť poslucháčov na aktuálny stav živého fónicky realizovaného jazyka, prípadne na možné riešenia, ktoré funkčne zodpovedajú záujmom a potrebám jazykového spoločenstva a zároveň neprotirečia vnútrojazykovým zákonitostiam. Výklad jednotlivých ortoepických javov na segmentálnej úrovni sa uzatvára  nielen cvičeniami a námetmi do diskusie, ale aj krátkym testom, ktorým si študenti môžu samostatne overiť svoje odborné kompetencie v prepojenosti na rečovú prax.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie