Metodologické inšpirácie v literárnovednom výskume II

ONLINE

978-80-8152-688-6

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Ivica Hajdučeková
Spoluautori:Marián Andričík • Ján Gbúr • Marián Gladiš • Ľubomír Machala • Jana Piroščáková • Lukáš Šutor
Vedecký redaktorJán Sabol
Rok vydania:2018
Dostupné od:20.12.2018
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:270
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie
Poznámka:Vedecká monografia vychádza v rámci realizácie grantového projektu VEGA č. 1/0736/15 – Metodologické prieniky do (re)interpretácie diel slovenskej a svetovej literatúry

Popis

Štvorročný grantový projekt VEGA č. 1/0736/15 Metodologické prieniky do (re)interpretácie diel slovenskej a svetovej literatúry (vedúci: prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.), ktorý bol riešený na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach v rokoch 2015 – 2018, priniesol počas svojho trvania niekoľko výstupov. Okrem samostatných vedeckých štúdií publikovaných priebežne časopisecky, doma aj v zahraničí, bol vydaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Text v kontextoch. Text v interdisciplinárnych interpretáciách (2018) a tiež vedecká monografia Duchovnosť v (re)interpretácii diel slovenskej literatúry (2016). Túto viacročnú spoluprácu tímu spoluriešiteľov završujú dva kľúčové publikačné výstupy, ktoré tvoria komplementárny, myšlienkovo prepojený celok:
1. Metodologické inšpirácie v literárnovednom výskume I (Zborník vybraných prednášok a abstraktov),
2. Metodologické inšpirácie v literárnovednom výskume II (monografia).

Elektronický zborník abstraktov a videozáznamov z priebežne realizovaných prednáškových kolokvií – na ktorých vystúpili viaceré osobnosti zo slovenského, ale aj z českého akademického prostredia – a vedecká monografia sa koncepčne dopĺňajú. Svedčí o tom aj voľba rovnomenných názvov, číselne odlíšených, ktorými sledujeme vopred stanovený projektový zámer, t. j. nadviazať na tradíciu exaktnosti v literárnovednom výskume s akcentom na metodologický pluralizmus. Súbežne aj na propagáciu súčasného, generačne rozvrstveného bádateľského zázemia v univerzitnom priestore na východnom Slovensku, ktoré sa dlhoročne viaže (aj keď historicky divergentne) na akademické prostredie Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

Do autorskej zostavy siedmich kapitol monografie boli okrem členov Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ zaradení aj dvaja kolegovia z iných vedeckých pracovísk, a to Mgr. Jana Piroščáková (Pácalová), PhD., literárna vedkyňa zo Slovenskej akadémie vied v Bratislave, a prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc., univerzitný profesor z Olomouca v Českej republike, ktorí svojimi príspevkami dopĺňajú nielen výskumné zameranie publikácie, ale aj symbolicky zastupujú fakt, že spolupráca na našom pracovisku nie je do seba uzavretá, ale má prirodzené odborové presahy, a to smerom k vedecko-výskumnej inštitúcii, akú Slovenská akadémia vied v Bratislave predstavuje, ale aj smerom k historicky podmienenej väzbe na český univerzitný priestor. Uvedená stratégia medziinštitucionálnej spolupráce bola uplatnená v oboch projektových výstupoch.

Ivica Hajdučeková (editorka)

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie