Doktorandské miscelaneá 6

ONLINE

978-80-8152-942-9

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Lukáš Šutor
Rok vydania:2020
Dostupné od:25.11.2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:139
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Aktuálny, šiesty zväzok Doktorandských miscelaneí tvorí osem príspevkov zo štyroch študijných programov, pričom na dvoch príspevkoch participovali aj autori mimo doktorandského štúdia. Vzhľadom na obmedzenie rozsahu jednotlivých príspevkov a osobitosť výskumov si autori zvolili rôznu šírku a hĺbku prezentácie dizertačných tém. Niektoré príspevky predstavujú úvod do problematiky, iné ponúkajú zhrnutie doterajších výsledkov a ďalšie sa koncentrujú na podrobnú analýzu parciálneho problému. Tieto tri prístupy nemusia prezrádzať len fázu výskumu, v ktorej sa doktorand nachádza, ale aj jeho možné výskumné priority.

Hlavným menovateľom všetkých čísel zborníka ostáva medziodborová rôznorodosť, v ktorej možno sledovať istú kontinuitu. Špecifické sú témy, ktoré sa objavujú pravidelne. V týchto prípadoch je popri striedajúcich sa doktorandoch kľúčový školiteľ (v pozícii spoluautora) a jeho výskumné zameranie/projekt, na ktorom doktorandi participujú. Toto rozvíjanie výskumnej kontinuity vidíme najmä v príspevkoch z odboru sociálnej práce.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie