OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom internetového obchodu je:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Univerzitná knižnica
Moyzesova 9
040 01 Košice
tel. 055/234 1635, 234 1626

 

1.  Ochrana osobných údajov kupujúceho je poskytovaná v súlade so zákonom č.122/2013 Z. z., ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

2.  Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, dodacia adresa, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo) uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim.

3.  Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim pre účely realizácie práv a povinností zo zmluvy a pre zasielanie informácií a obchodných oznámení predávajúcemu.

4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

5.  Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu (spracovateľa dát). Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

6.  Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracované v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

7.  Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

8.  V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 5.) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov spôsobom, ktorý je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, zvlášť ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

a) požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

b) požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Menovite sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. V prípade, že sa žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety javí ako oprávnená, predávajúci alebo spracovateľ odstráni okamžite závadný stav. Ak predávajúci alebo spracovateľ žiadosti nevyhovie, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo kupujúceho obrátiť sa so svojim podnetom priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

9.  Kupujúci súhlasí s posielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na svoju elektronickú adresu. Tak isto súhlasí s posielaním obchodných oznámení na svoju elektronickú adresu.

10.  Prevádzkovateľ môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak na základe nich nie je možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých zákazníkov.

Osobné údaje ktoré ste uviedli pri registrácii, slúžia výhradne k vybaveniu Vašej aktuálnej objenávky alebo k urýchleniu objednávok ďalších. Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté ďalším osobám.

Poskytnutý súhlas je možné odvolať na emailovej adrese unibook@upjs.sk