Informačná povinnosť podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“)

Prevádzkovateľom informačného systému, ktorý sa týka dotknutých osôb – kupujúcich a obsahuje osobné údaje týchto dotknutých osôb, je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice, IČO: 0397768, e-mail: rektor@upjs.sk

Zodpovedná osoba:

Mgr. Gabriela Ciberejová, telefón: +421(0)55/2341586, e-mail: zodpovedna-osoba@upjs.sk

Účel spracúvania osobných údajov: registrácia užívateľov, vedenie databázy registrovaných užívateľov, spracovanie objednávok, informovanie užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky.

Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy)

Prevádzkovateľ získava osobné údaje od kupujúcich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a kupujúcim, predmetom ktorej je dodanie objednaného tovaru za dohodnutú kúpnu cenu. Kupujúci poskytuje tieto osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním.

Príjemcovia osobných údajov: Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje o kupujúcich získané prostredníctvom internetového obchodu  príjemcovi len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. V súlade s uvedeným poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje o kupujúcich v rozsahu meno, priezvisko a adresa pre doručovanie tretej osobe, ktorá zabezpečuje doručenie objednávky kupujúcemu.

Doba uchovávania:   Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je UPJŠ povinná uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Účel spracúvania osobných údajov: zasielanie reklamných a propagačných e-mailov

Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - oprávnený záujem prevádzkovateľa (opätovné oslovenie zákazníka s ponukou podobného tovaru)

Na UPJŠ neexistuje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania uvedené v čl. 22  ods. 1 až 4 GDPR.

Dotknutá osoba má právo na základe žiadosti v písomnej alebo elektronickej podobe e-mailom unibook@upjs.sk od prevádzkovateľa:

a)    požadovať prístup k jej osobným údajom;
b)    požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania jej osobných údajov;
c)     namietať spracúvanie osobných údajov,
d)    na prenosnosť svojich osobných údajov;
e)    kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, ak sa osobné údaje spracúvajú na tomto právnom základe,
f)    právo podať sťažnosť dozornému orgánu t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR.