V priestoroch jazyka a literatúry

978-80-8152-062-4

Tlačená publikácia

8,64 €
8,64 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Ivica Hajdučeková
Vedecký redaktorJán Gbúr • Vladimír Patráš
Rok vydania:2013
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:228
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie

Popis

Recenzovaný zborník z interného seminára KSSFaK FF UPJŠ konaného pri príležitosti životného jubilea prof. PhDr. Jána Sabola, DrSc., 26. marca 2009 je prvým spoločným počinom jazykovednej, literárnovednej a mediálnej orientácie novovzniknutej katedry. Po slávnostnom príhovore dekana FF UPJŠ prof. PhDr. J. Gbúra, CSc., je uvedená prednáška jubilujúceho prof. PhDr. Jána Sabola, DrSc. Vzťah segmentov a suprasegmentov v zvukovej rovine. Ďalej sú do dvoch častí JazykLiteratúra rozdelené príspevky jednotlivých členov katedry, ale aj prvých doktorandov. Tematický záber roztvára najprv problematiku jednotlivých rovín jazyka (zvukovú stránku jazyka, experimentálnu fonetiku, dialektológiu, morfológiu aj lexikológiu), potom literárnovedných disciplín (verzológie, genológie, metodológie, textovej semiotiky) aj mediológie.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie