Kúzlo zvukov

ONLINE

978-80-8152-746-3

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Marián Gladiš, Lucia Jasinská
Rok vydania:2019
Dostupné od:15.06.2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:132
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie

Popis

Recenzovaný zborník štúdií Kúzlo zvukov je publikačným výstupom rovnomenného vedeckého seminára, ktorý usporiadala Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a košická pobočka Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied v Bratislave pri príležitosti 100. výročia narodenia zakladateľa slovenskej logopédie doc. PhDr. Jozefa Lišku, CSc. Účastníci sa venovali rozboru jazykovedného a logopedického diela J. Lišku, jeho prínosu do slovenskej dialektológie a ortoepie, predstavili ho ako anglistu, ale venovali sa aj zvukovej stránke detskej reči, exaktným metódam merania porúch a nízkej kvality hlasu či strojovému spracovaniu rečového signálu. Súčasťou zborníka je aj interpretačná štúdia filmového dokumentu Budú hovoriť dobre – spoločensky významného diela, ktoré vzniklo v roku 1958 pod odborným patronátom J. Lišku.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie