Slovenčina pre prekladateľov a tlmočníkov

ONLINE

978-80-8152-974-0

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Renáta Gregová
Rok vydania:2021
Dostupné od:23.03.2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Počet strán:104
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Učebnica je určená študentom prekladateľských a tlmočníckych študijných programov.  Neoddeliteľnou súčasťou prípravy budúcich prekladateľov a tlmočníkov je zvyšovanie jazykovej kompetencie v cudzom, ale aj v materinskom jazyku. Nízka jazyková kompetencia prekladateľa a/alebo tlmočníka je totiž často jednou z príčin nevyhovujúcej kvality prekladu.

Hlavným cieľom tejto publikácie je poskytnúť materiál na upevnenie lingvistickej terminológie a na skvalitnenie ústneho i písomného prejavu v slovenskom jazyku. Učebnica je preto rozdelená na teoretickú a na praktickú časť. Teoretická časť sumarizuje základné poznatky o  jazykových rovinách. V praktickej časti je stručný popis vybraných ortoepických, morfologicko-syntaktických, lexikálnych a štylistických noriem spisovnej slovenčiny s odkazmi na relevantnú odbornú literatúru, ktorá sa danej problematike venuje obšírnejšie, a cvičenia, ktoré študentom umožnia overiť si ovládanie noriem spisovnej slovenčiny v praxi. Na konci učebnice je slovensko-anglický slovníček vybraných lingvistických pojmov, ktorý môže študentom pomôcť pri štúdiu anglickej jazykovedy.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie