Doktorandské miscelaneá 4

ONLINE

978-80-8152-611-4

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Lukáš Šutor
Rok vydania:2018
Dostupné od:25.05.2018
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina, angličtina
Počet strán:187
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ

Popis

Predkladaný zborník je pre mnohých doktorandov prvým vstupom do publikačného prostredia vedeckých žánrov. Štúdie v takýchto prípadoch obsahujú esencie budúcich dizertačných prác, ktoré predstavujú tvorivý vrchol doktorandského štúdia. Okrem možnosti publikovať vedecké výstupy pre doktorandov považujeme zborník aj za priestor stretávania sa rôznych odborov a ich vzájomného obohacovania. Interdisciplinarita však nie je menovateľom len zborníka ako celku, ale aj niektorých štúdií. Najvýraznejšie presahy sledujeme v odbore literárnej vedy. Tradičný predmet výskumu umeleckých textov sa v jednotlivých štúdiách obohacuje o rozmer skúmania divadelného a filmového diela (Peter Getlík), lingvistickej problematiky frazém (Ivana Hudiková), hudobného aspektu (Terézia Kulíková), výtvarného umenia (Dominika Petáková) a digitálneho priestoru nových médií (Alexandra Popovičová). Z ďalších odborov spomeňme štúdiu Miroslavy Süčovej Vernarskej, ktorá smeruje svoj výskum z oblasti psychológie do sociologických a lingvisticko-komunikačných kontextov (koncept metafory), či opačne, príspevok Zuzany Šoltésovej a Dušana Šlosára, skúmajúci psychologický fenomén porúch príjmu potravy z pozície ich vlastného vedeckého zázemia – sociálnej práce.

V obidvoch spomenutých odboroch nájdeme aj príspevky s tradičným predmetom výskumu. Nikola Fabiny z odboru psychológie analyzuje očakávania dôsledkov v kontexte výberu a dosahovania cieľa. Štúdia v dvojautorstve Jany Plavnickej a Dušana Šlosára z katedry sociálnej práce prezentuje z viacerých perspektív analýzu prekážok v integračnom procese imigrantov na Slovensku. V hraniciach vlastnej disciplíny sa pohybujú aj oba príspevky z oblasti filozofie. Juraj Brenišin interpretuje etický aspekt diela Fons vitæ novoplatonika Avicebrona a Michal Kručko predstavuje nedokončené dielo Edmunda Husserla z komparatívnej perspektívy jeho dvoch žiakov Jana Patočku a Romana Ingardena. Záverečná štúdia zborníka od Lukáša Lukačína (písaná v anglickom jazyku) sleduje sémanticko-gramatickú kategóriu modálnosti slovies MAY a CAN v právno-administratívnych dokumentoch Európske únie. Zastúpenie študijných odborov, ale aj individuálnych tvorivých výkonov doktorandov v zborníku Doktorandské miscelaneá 4 je teda podľa očakávaní pestré. Širšej akademickej obci predkladáme publikáciu ako reprezentatívny prehľad trendov v uvažovaní mladých vedcov naprieč spektrom humanitných a spoločenských odborov doktorandských študijných programov Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Lukáš Šutor

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie