Duchovnosť v (re)interpretácii diel slovenskej literatúry

ONLINE

978-80-8152-453-0

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Ivica Hajdučeková
Vedecký redaktorJán Gbúr
Rok vydania:2016
Dostupné od:5. novembra 2016
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:198
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie
Poznámka:Monografia vznikla v rámci projektu VEGA č. 1/0736/15 Metodologické prieniky do (re)interpretácie diel slovenskej a svetovej literatúry (vedúci projektu prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.)

Popis

Súbor štúdií zaradených do monografickej publikácie Duchovnosť v (re)interpretácie diel slovenskej literatúry vznikal a dozrieval postupne, v priebehu viac ako desiatich rokov (2003 – 2015). Niektoré štúdie boli súčasťou obhájenej dizertačnej práce Kompozičné a sémantické osobitosti slovenskej medzivojnovej prózy (Prešov 2005), iné vznikli v rámci vedeckovýskumných (grantových) projektov, no všetky sa dotvárali na pozadí precizovania vybraných metodických prístupov. Štúdie boli postupne publikované v odborných časopisoch, vedeckých zborníkoch doma aj v zahraničí (presné údaje uvádzame v poznámkach pod čiarou aj v edičnej poznámke). Do monografie ich zoraďujeme podľa obdobia vzniku, nie publikovania, aby sa zachovala genéza autorkinej vedeckovýskumnej profilácie. Ich usporiadaním sú sekundárne rešpektované aj analyticko-interpretačné prieniky do poetiky konkrétnych textov. To je dôvod, prečo sa najprv uvádzajú práce zo slovenskej medzivojnovej literatúry a až po nich nasledujú tie, ktoré sú orientované na tvorbu slovenských realistov.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie