Mediácia v systéme sociálnej práce

ONLINE

978-80-8152-609-1

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Dušan Šlosár • Vladimír Lichner
Rok vydania:2018
Dostupné od:15.05.2018
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:131
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra sociálnej práce

Popis

Táto vysokoškolská učebnica má za cieľ ponúknúť čitateľovi poznanie filozofických východísk, zmyslu, a cieľa mediácie, a to na základe výskumu a rozboru činností mediátorov. V krajinách, kde pôsobia mediačné služby, sú jej pracovníkmi často absolventi odboru sociálna práca. Individuálny prístup k páchateľovi trestného činu, ale i k obeti trestného činu, si vyžaduje vedomosti a zručnosti práve z odboru sociálnej práce, psychológie, sociológie, komunikácie a ďalšie, ktoré sa viažu na odbor sociálna práca. Princípy sociálnej práce sa uplatňujú nielen vo sfére sociálnej politiky a sociálnej starostlivosti, ale aj v justícii. Poslaním mediátora je sprostredkovanie alternatívneho riešenia protiprávnych činov pri zachovaní účelu právneho konania, tak ako je definovaný platnými právnymi normami. Svoje poslanie napĺňa prostredníctvom špecifických metód individuálnej sociálnej práce, aplikovaných v oblasti justície. V strede záujmu mediátora nestojí len aktuálny konflikt, ale tiež snaha odhaľovať súvisiace problémy. Zároveň aktivizovať strany sporu k riešeniu sporu a súčasne predchádzať novým konfliktom. Osobitnú pozornosť venujeme filozofickým východiskám mediácie na Slovensku. Ponúkame prehľad základných činností mediátora a druhy mediácií, ktoré sú používané pri napĺňaní spravodlivosti na Slovensku. Analyzujeme ciele mediácie, postavenie jednotlivých strán a postup pri vykonávaní mediácie. V oblasti uplatnenia mediácie sa zaobráme jej možnosťami a uplatnením ako v práve, tak aj v sociálnej práci. Ako vyplýva z uvedeného, mediáciu nemožno chápať iba ako špecifickú činnosť realizovanú v oblasti trestnej činnosti, pretože môže mať široké uplatnenie i v inom mimosúdnom riešení sporov, napríklad v oblasti práce s rodinou, komunitami, a pod., čo býva často verejnosťou opomínané. Špecifickosť prístupu mediátora k rôznym cieľovým skupinám ponúkame z rôznych teoretických východísk. Z tohto rámca vyvodzujeme aktivity, ktoré predpokladáme u mediátorov v budúcnosti. Rozšírenie aktivít vyplýva z konkrétnych situácií prinášaných výkonom mediácie.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie