Teória a prax verejnej správy

ONLINE

978-80-8152-605-3

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Vladimíra Žofčinová
Rok vydania:2018
Dostupné od:11.04.2018
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina, poľština, angličtina
Počet strán:230
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ

Popis

Recenzovaný zborník príspevkov z III. ročníka vedeckej konferencie doktorandov s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutočnila dňa 15. 02. 2018 v priestoroch Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Popradská 66, 040 11 Košice

Dňa 15. februára 2018 sa v priestoroch Fakulty verejnej správy Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach konal v poradí II. ročník vedeckej konferencie doktorandov na tému: „Teória a prax verejnej správy“. Prvý krát malo uvedené vedecké podujatie medzinárodný rozmer, keďže sa na ňom zúčastnili doktorandi z partnerských vysokých škôl (fakúlt) z Českej republiky a Poľskej republiky, ktorí doplnili účastníkov 6 slovenských fakúlt.
Konferencia, ako tradične, prebiehala po krátkom spoločnom otvorení, na ktorom sa účastníkom prihovorila dekanka fakulty doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc., v troch sekciách – politologickej, právnej a sociálno-ekonomickej. Každý z prednášajúcich prezentoval počas vystúpenia doterajšie výsledky svojej vedeckej práce v rozsahu zodpovedajúcom názvu a obsahu jeho príspevku. Podujatie malo vedecko-diskusný charakter, keďže po každom vystúpení, resp. skupine vystúpení podobného obsahového zamerania, nasledovala diskusia moderovaná jedným z odborných garantov konferencie.
Vedecká konferencia mala veľmi dobrú odbornú úroveň, potvrdila primeranú – a hlavne narastajúcu – vedeckú erudovanosť účastníkov, a treba len veriť, že jej obsah a získané nové poznatky využijú doktorandi pri tvorbe svojich dizertačných prác. Poďakovanie patrí všetkým vystupujúcim doktorandom, odborným garantom konferencie, ale aj tým, ktorí toto vedecké podujatie organizačne zabezpečili.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie