Súčasná perspektíva sociálnej inklúzie ľudí s mentálnym znevýhodnením

ONLINE

978-80-8152-651-0

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Tatiana Žiaková • Dušan Šlosár
Vedecký redaktorKatarína Šiňaská
Rok vydania:2018
Dostupné od:22.10.2018
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:119
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra sociálnej práce

Popis

Za poslednú dekádu sa zvýšila priemerná dĺžka života nielen u zdravej populácie, ale aj u ľudí s mentálnym znevýhodnením. Vzhľadom k ich diagnóze, ktorá ich definuje a klasifikuje, sú jedinci  v neustálej  konfrontácii s prekážkami, ktoré majú zväčša negatívny dôsledok na ich saturáciu existenčných potrieb. Ide hlavne o edukačné, sociálne, kultúrne, psycho-sociálne a ekonomické znevýhodnenie v životných kontextoch jedinca. Následne je oslabený aj ich akčný potenciál v ovplyvňovaní verejných vecí v danej spoločnosti v dospelom veku a v starnutí. Uvedomujúc si túto skutočnosť sme orientovali svoj záujem v monografii na objasnenie prevládajúcich konceptov sociálnej inklúzie a s ním súvisiacich konceptov sociálnej exklúzie, ktoré sa podpisujú na formulovaní téz o charaktere spoločnosti.

Zároveň kvalita koexistencie väčšinovej spoločnosti a ľudí s mentálnym znevýhodnením je závislá na vývoji postojov spoločnosti k tejto skupine ľudí. Tieto postoje odrážajú mieru spoločenskej tolerancie a zároveň sú meradlom morálnej výšky a kultúrnosti spoločnosti ako takej.  Ide o drobnú každodennú pomoc alebo o profesionálnu odbornú  či inštitucionalizovanú pomoc.  V monografii poukazujeme na to, že v našich podmienkach je dominantné poskytnutie profesionálnej opory pre ľudí s mentálnym znevýhodnením  zabezpečené formou sociálnych služieb. Ich kvalita  sa však odvíja nepochybne aj od úrovne  profesionálnych kompetencií sociálnych pracovníkov.Zmyselprofesionálnych kompetencií sociálnych  pracovníkov sa odráža predovšetkým  v ich  kompetentnom výkone  s cieľom dosiahnuť plnohodnotný a dôstojný život pre prijímateľov sociálnej služby s mentálnym znevýhodnením. Kompetencie sociálnych pracovníkov sú dynamickým fenoménom, ktorý sa modifikuje s vývojom spoločnosti a s meniacimi sa požiadavkami osôb s mentálnym znevýhodnením ako prijímateľov sociálnej služby, ktorí potrebujú pomoc. Z týchto dôvodov v realizovanom výskume sme považovali za dôležité  prehodnotiť okruh profesionálnych kompetencií a vymedziť potrebné profesijné funkcie sociálnych pracovníkov v práci s ľuďmi s mentálnym znevýhodnením.

Monografia je určená pre odborníkov, ktorí pracujú s osobami s mentálnym znevýhodnením, ale taktiež priamo odpovedá na niektoré praktické otázky rodinám s členom s mentálnym znevýhodnením.

 

Autori

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie