Pomáhajúce profesie a starostlivosť o seba z pohľadu psychológie a sociálnej práce

ONLINE

978-80-8152-606-0

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Miroslava Köverová • Margita Mesárošová
Vedecký redaktorJán Ferjenčík
Rok vydania:2018
Dostupné od:2.máj.2018
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina, angličtina
Počet strán:186
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra psychológie
Poznámka:Publikácia je súčasťou riešenia projektu APVV MŠ SR 14-0921 „Starostlivosť o seba ako faktor vyrovnávania sa s negatívnymi dôsledkami vykonávania pomáhajúcich profesií“

Popis

Publikácia "Pomáhajúce profesie a starostlivosť o seba z pohľadu psychológie a sociálnej práce" predstavuje zborník prác vedecko-výskumných pracovníkov a odborníkov z praxe, ktoré sú zamerané na problematiku starostlivosti o seba a prežívanie pozitívnych a negatívnych dôsledkov pomáhania u pomáhajúcich profesií. V zborníku sú zaradené príspevky slovenských a zahraničných autorov, ktoré majú charakter teoretických prehľadových štúdií, výskumných prác a kazuistík. Obsahovo sú príspevky zborníka primárne zamerané na starostlivosť o seba, ktorá je dôležitým faktorom pre efektívne vykonávanie pomáhajúcich profesií. Predmetom záujmu je jej vzťah s vybranými aspektmi pomáhajúcej práce - zadosťučinením z pomáhania, únavou z pomáhania, vyhorením, stresom, pracovnou záťažou, sekundárnym traumatickým stresom - u cieľovej skupiny psychológov a sociálnych pracovníkov. Pozornosť je v kontexte vykonávania pomáhajúcej práce venovaná aj fenoménom, akými sú všímavosť, empatia, pracovná spokojnosť alebo fluktuácia. Skúmanie týchto fenoménov u pomáhajúcich pracovníkov má svoje dôležité opodstatnenie, a to predovšetkým v kontexte podpory mentálneho zdravia, psychohygieny, ale aj redukcie negatívnych javov, ktoré sú spojené s vykonávaním pomáhajúcej profesie.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie