Rizikové a preventívne faktory syndrómu vyhorenia v pomáhajúcich profesiách

ONLINE

978-80-8152-634-3

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Lenka Lukáčová
Spoluautori:Eva Žiaková
Vedecký redaktorKatarína Šiňanská
Rok vydania:2018
Dostupné od:23.08.2018
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:89
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra sociálnej práce

Popis

Syndróm vyhorenia v najužšom slova zmysle predstavuje stav totálneho fyzického a psychického vyčerpania. Jeho cyklický priebeh môže byť mylným, často podceňovaným a zanedbávaným zo strany vyhoreného jedinca aj zo strany jeho okolia. Tendencia prehliadania varovných signálov upevňuje pole jeho vzniku a pôsobenia.

Pomáhajúce profesie sa vyznačujú množstvom špecifík, medzi ktoré patria fenomény, spojené s frekventovaným a intenzívnym kontaktom s ,,cudzími“ ľuďmi. Okrem množstva pozitív prináša však práca s ľuďmi aj syndróm vyhorenia. Ide o veľmi nepríjemný ,,zážitok“ s možnými devastačnými účinkami na potenciálne veľmi efektívneho odborníka. Vyhorenie postihuje v pomáhajúcich profesiách práve ľudí, ktorí svoje povolanie praktizujú s vysokým intelektuálnym aj emocionálnym nasadením. Ústredným záujmom výkonu pomáhajúcej profesie je človek a to v jeho bio-psycho-socio-spirituálnej jednote. Pomáhajúci pracovník pri práci s klientom/pacientom vystupuje ako hlavný nástroj a musí byť schopný voči každému klientovi/pacientovi vystupovať nielen v kontexte spomínaných zložiek, ale aj v kontexte jeho individuálnej jedinečnosti. V kombinácií s chýbajúcou sociálnou oporou, nedostatočnými motivátormi či nespokojnosťou s pracovným prostredím môžu tieto determinanty viesť k nástupu syndrómu vyhorenia, ktorý mnohokrát predstavuje zradnú priepasť, z ktorej cesta späť býva náročná a môže trvať aj po dobu niekoľkých rokov.

Monografia je jedným zo spôsobov, ktorým sa usilujeme upozorniť na problematiku syndrómu vyhorenia pri výkone pomáhajúcej profesie. Na základe toho sme sa zamerali na určenie výskytu syndrómu vyhorenia v pomáhajúcich profesiách na základe vopred určených rizikových faktorov (konkrétna profesia, dĺžka praxe, motivátory) v snahe vopred stanovené faktory overiť, potvrdiť alebo vyvrátiť. Predmetom výskumu bolo i skúmanie súvislostí medzi spomínanými faktormi, kvalitou profesijného života a stratégiami zvládania stresových a záťažových situácií. Monografia je určená pomáhajúcim pracovníkom, ktorými sú napr. sociálni pracovníci, opatrovatelia, lekári a zdravotné sestry. Rovnako veríme, že daná monografia bude prínosom aj pre širšiu paletu výkonu pomáhajúcich profesií, ako i pre všetkých, ktorí sa danej problematike venujú.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie