Sociálnoprávna ochrana detí a rodiny v pomáhajúcich profesiách

ONLINE

978-80-8152-862-0

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Magdaléna Hovanová • Dušan Šlosár
Vedecký redaktorprof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.
Rok vydania:2020
Dostupné od:29.05.2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:175
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra sociálnej práce
Poznámka:Publikované v rámci projektu VEGA 1/0285/18 Rizikové správanie adolescentov ako klientov sociálnej práce v dôsledku ich osamelosti.

Popis

Monografia sa zaoberá problematikou sociálnoprávnej ochrany rodiny, kde základom je pohľad na rodinu, ako na prirodzenú súčasť ľudského a spoločenského života. Východisko poskytujú inštitúty, ktoré ju vytvárajú a štruktúrujú, ovplyvňujú jej hodnotovú orientáciu, rozvoj sociálnych vzťahov vo vnútri rodiny, ale aj vzťahov k sociálnemu prostrediu. V širších kontextoch monografické spracovanie sociálnoprávnej ochrany poskytuje výsledky transodborového poznania. Zaoberá sa prácou pomáhajúcich profesionálov s funkčnými a nefunkčnými rodinami a rodinami so špecifickými potrebami. Ponúka riešenie problémov prostredníctvom na to uspôsobených metód, techník, postupov a opatrení, ktoré v oblasti sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately využívajú rôzne pomáhajúce profesie.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie