Uplatnenie systémovej teórie pri integrácii imigrantov

ONLINE

978-80-8152-760-9

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Jana Bajusová • Dušan Šlosár
Vedecký redaktorprof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.
Rok vydania:2019
Dostupné od:11.09.2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:104
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra sociálnej práce

Popis

Začlenenie imigrantov do spoločnosti je v súčasnosti predmetom záujmu mnohých odborníkov, ale aj širokej verejnosti. Imigrácia je dôsledkom rôznorodých faktorov, pričom dôvodmi sú zväčša politické, sociálne, ekonomické či bezpečnostné podmienky v krajinách pôvodu. S imigráciou sa následne spája aj proces začlenenia imigrujúcich osôb do prijímajúcej krajiny. Začlenenie imigrantov do spoločnosti alebo integrácia ako je tento proces v monografii nazývaný, je komplexným javom, ktorý zasahuje do mnohých sfér každodenného života občanov prijímajúcej krajiny a ktorý je zároveň často obtiažnym pre imigrantov. Do procesu sociálnej integrácie imigrantov je zapojených mnoho vládnych a mimovládnych organizácií, ktoré vytvárajú rôzne stratégie a mechanizmy smerujúce k zefektívneniu výsledku tohto procesu.

Slovenská republika je vo vzťahu k imigrantom viazaná k zabezpečovaniu sociálnoprávnej ochrany a preto je potrebné sa v rámci nej zaoberať problematikou sociálnych služieb, ktoré by potenciálne mohli významne prispieť k ich sociálnej integrácii do slovenskej spoločnosti. Z hľadiska legislatívneho sú však tieto služby unifikované a nezohľadňujú odlišnosti imigrantov vyplývajúce z ich kultúry, náboženstva, sociálnych, etických či iných charakteristík. Preto sa monografia venuje práve sociálnej integrácii imigrantov na Slovensku v kontexte poskytovaných sociálnych služieb.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie