Sociologické aspekty verejnej správy

ONLINE

978-80-8152-827-9

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Eliška Župová
Rok vydania:2019
Dostupné od:18.12.2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ
Katedra:Katedra sociálnych štúdií

Popis

Vysokoškolské učebné texty sú venované teoretickej problematike sociologických aspektov pre potreby študentov študijného programu verejná správa a študijnému programu európska verejná správa. Publikácia sa vo svojej prvej kapitole venuje pozornosť sociológie z hľadiska jej predmetu a vzťahu k iným vedným disciplínam. Druhá časť je tvorená kapitolami dva až päť a je venovaná histórii sociológie a najvýznamnejším postavám sociológie od jej vzniku až po súčasnosť a vývojovým smerom klasickej a súčasnej sociológie. Tretí okruh sa venuje systematickej sociológii. Z množstva sociologickým tém, paradigiem a problémov je táto časť publikácie zostavená tak, aby študentom poskytla základné poznatky z vybraných sociologických aspektov pre potreby ich štúdia.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie