Intervenčný program starostlivosti o seba pre pomáhajúce profesie

ONLINE

978-80-8152-745-6

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Margita Mesárošová, Miroslava Köverová, Soňa Lovašová
Rok vydania:2019
Dostupné od:11.09.2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:100
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Poznámka:Publikácia je súčasťou riešenia projektu APVV MŠ SR 14-0921 „Starostlivosť o seba ako faktor vyrovnávania sa s negatívnymi dôsledkami vykonávania pomáhajúcich profesií“

Popis

Intervenčný program na podporu starostlivosti o seba pre pomáhajúce profesie s názvom Ako sa o seba starám? vznikol v rámci riešenia výskumnej úlohy APVV14-0921 „Starostlivosť o seba ako faktor vyrovnávania sa s negatívnymi dôsledkami vykonávania pomáhajúcich profesií“. Jeho špecifikum spočíva v tom, že bol vytvorený na základe konkrétnych výskumných výstupov samotných autorov programu a projektu. V prvej kapitole autorky ponúkajú pohľad na prípravu intervenčného programu so zdôvodnením teoretických východísk, metód a špecifík účastníkov programu. Poskytujú tiež prehľad výskumov efektivity rozmanitých intervenčných programov zacielených na redukciu negatívnych dôsledkov pomáhania a posilňovanie starostlivosti o seba a iných pozitívnych efektov vykonávania pomáhajúcej profesie. Ďalšie kapitoly sú zamerané na podrobnú analýzu a zhodnotenie efektivity intervenčného programu Ako sa o seba starám? a jeho komparáciu s efektivitou iných programov, ktoré boli rôzne zamerané, určené rôznym populáciám pomáhajúcich profesionálov, ako aj mali odlišné teoretické a praktické zacielenie a základy. Väčšina týchto výskumov preukázala iba v ojedinelých prípadoch pozitívne zmeny, a to vďaka rôznym metodologickým nedostatkom, často spojených s praktickou aplikáciou.

To, čo diferencuje intervenčný program prezentovaný v tejto monografii, je účasť pomáhajúcich profesionálov aktívne vykonávajúcich prax v sociálnej oblasti, oproti väčšine intervenčných programov zostavených a overovaných pre študentov týchto profesií. Študentská populácia, ako ľahšie prístupná pre výskumníkov, umožňuje kvalitnejšiu metodológiu, zahrnúť väčší počet účastníkov, ako aj experimentálnu manipuláciu a vyváženie skupín. V prípade účastníkov overovania programu Ako sa o seba starám? išlo o praktikov, ktorí sú zapojení v každodennom pracovnom procese a tréning absolvovali vo svojom pracovnom voľne, čo kládlo vysoké nároky na zladenie ich pracovných, osobných úloh. Domnievame sa, že tie dôsledky, ktoré sme v rámci overovania efektivity prezentovaného intervenčného programu odhalili, nie vždy boli jasne matematicky uchopiteľné, ale boli zrejmé z individuálnych spätných väzieb.

Predkladáme text tejto monografie odbornej verejnosti, s cieľom poukázať na prínosy, limity intervenčného programu, ako aj inšpirovať výskumníkov a praktikov k ďalšej práci v tejto oblasti.

Autorky

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie