Výzva a riziká spoločnosti v 21. storočí

ONLINE

978-80-8152-616-9

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Gabriel Eštok • Gabriela Szabariová • Matúš Béreš
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina, čeština, angličtina
Počet strán:336
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra politológie
Poznámka:Zborník vychádza ako súčasť riešenia projektu VEGA 1/0658/16 - Výskum sekundárneho analfabetizmu v Slovenskej republike (stav - kontexty - perspektívy).

Popis

Predkladané dielo je zborníkom článkov z vedeckej konferencie študentov a mladých vedeckých pracovníkov, ktorá sa uskutočnila v dňoch 12. – 13. mája 2016 na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Cieľom predkladaného zborníka príspevkov je priblížiť predovšetkým mladej generácii vedcov spoločenskovedného prostredia výstupy z výskumov mladých vedcov a študentov zo Slovenska i zo zahraničia. Viaceré články sú integrálnou súčasťou kvalifikačných výskumov svojich autorov.

Zborník pozostáva z 22 článkov v slovenskom, českom i anglickom jazyku a je možné ich rozdeliť do štyroch tematických okruhov. Príspevky s medzinárodnou, resp. nadnárodnou tematikou sa zaoberajú globalizáciou, problematikou kontrakultúry, medzinárodným terorizmom a extrémizmom a postavením Európskej únie v Arktíde. Témou textov dotýkajúcich sa situácie na Slovensku a zároveň v zahraničí je reforma sektora bezpečnosti na Slovensku i v Rumunsku, problematika vysporiadania sa s totalitnou minulosťou v štátoch Vyšehradskej skupiny a vývoj financovania školstva v Česku i na Slovensku od roku 1919. V prípade zamerania sa autorov na dianie na Slovensku môžeme v predkladanom zborníku nájsť príspevky zaoberajúce sa postavením Košického richtára, analyzovaním prvého veľkého politického konfliktu počas vládnutia V. Mečiara na Slovensku, situáciou súčasnej slovenskej pravice, občianskeho sektora, úlohou Rómov pri tvorbe politického prostredia na Slovensku, problematikou miestnych akčných skupín i postojmi študentov ošetrovateľstva k eutanázii. Predkladaný zborník obsahuje tiež štyri príspevky zamerané teoreticky/filozoficky. Autori sa v nich zaoberajú otázkami sociálneho štátu, sociálnej spravodlivosti, demokratickými teóriami a transformáciou ľudskej prirodzenosti v ére tzv. postčloveka.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie