Probácia v systéme trestnej politiky a sociálnej práce

ONLINE

978-80-8152-631-2

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Vladimír Lichner • Dušan Šlosár
Rok vydania:2018
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:119
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra sociálnej práce

Popis

Otázky trestania sú priamo spojené s trestnou politikou štátu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou sociálnej politiky. Dlhodobo má štát v oblasti trestania osobitné dominantné postavenie. Ak boli splnené podmienky, za ktorých môže byť uložený trest, štát si splní svoju povinnosť. Trest uloží prostredníctvom nezávislých súdov. Pritom nerieši otázky satisfakcie, ktorá prináleží obeti. Obeť môže byť v podobe konkrétnej fyzickej osoby či právnickej osoby, ktorej trestným činom bola spôsobená škoda. Táto škoda súbežne vzniká aj občianskej spoločnosti ako celku. Priorizuje sa povinnosť štátu trestať a rozhodovať v danej veci, pred odškodnením samotného poškodeného, či odškodnením občianskej spoločnosti. Zmeny, ktoré nastali v oblasti trestného práva v posledných niekoľkých rokoch, vyplynuli aj z právnych predpisov Európskej únie. Demokratizácia spoločnosti nastoľuje potrebu zabezpečiť ochranu práv a slobôd občanov, ako aj ochranu celého demokratického systému prostriedkami restoratívnej, teda netrestajúcej justície. Od priorizovania trestania sa pristupuje k posilneniu práv poškodeného v prípade trestného činu, ktorý sa ho dotýka. Ide o možnosť obete rozhodnúť o opatreniach, ktoré majú postihnúť páchateľa trestného činu tak, aby to samotná obeť považovala za dostatočnú satisfakciu. V tejto súvislosti vzniká aj v Slovenskej republike inštitút probačného a mediačného úradníka a samostatnej pozície mediátora, ako riešiteľa občianskoprávnych, rodinných, pracovných a podobných sporov. Tieto nové inštitúty spájajú prvky trestnej justície, sociálnej práce, psychológie, sociológie a ďalších odborov. Pôsobia najmä v oblasti práva, využívajú metódy a postupy sociálnej práce, čím navodzujú zmenu filozofie trestania v trestnom práve. Výkon mediácie a probácie predpokladá poznanie metód a postupov vlastných sociálnej práci. Z uvedeného dôvodu danú problematiku rozpracovávame z pozícií sociálnej práce a poukazujeme na tie oblasti, ktoré sú jej vlastné. Často sa práve v súvislosti s probáciou a mediáciou stretávame s pojmom „sociálna práca v justícii“. Mediáciou v trestných veciach rozumieme mimosúdne sprostredkovanie riešenia sporu medzi škodcom a poškodeným, za asistencie a osobnej účasti mediátora. Mediátor ako nezávislá a nestranná osoba pomáha stranám identifikovať ich záujmy a podporuje ich v hľadaní spoločných praktických a reálnych riešení v bodoch, ktoré spôsobili ich konflikt. Probáciou sa rozumie vykonávanie kontroly, dohľadu nad obvineným, obžalovaným alebo odsúdeným, ako aj individuálna pomoc páchateľovi a pôsobenie tak, aby viedol riadny život. Znižuje sa riziko recidívy, opakovaného páchania trestnej činnosti.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie