Komunita a komunitná práca

ONLINE

978-80-8152-861-3

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Katarína Šiňanská • Dušan Šlosár
Rok vydania:2020
Dostupné od:19.05.2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:167
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra sociálnej práce
Poznámka:Publikované v rámci projektu VEGA 1/0285/18 Rizikové správanie adolescentov ako klientov sociálnej práce v dôsledku ich osamelosti.

Popis

Predkladaná monografia sa venuje rôznym pohľadom na problematiku komunity a komunitnej práce, s ktorými je úzko spojená i  oblasť sociálnej práce, či iných pomáhajúcich profesií. Ponúka teoretickú analýzu ako základný teoretický rámec problematiky, ktorý je nevyhnutné poznať pri štúdiu i pri výkone samotnej praxe v pomáhajúcej profesii. Autori považujú komunitnú prácu za jednu z možností plného zapájania obyvateľov do spoluzodpovedného rozhodovania  o veciach, ktoré bytostne  ovplyvňujú ich životy. Monografia v pätnástich kapitolách charakterizuje komunitu i procesy, ktoré v nej prebiehajú, načrtáva stručnú históriu i prístupy v komunitnej práci. Ponúka teoretické východiská, ktoré sú využívané v komunitnej práci ako nevyhnutný predpoklad  profesionálneho prístupu v praxi. Monografia taktiež poukazuje na významné postavenie pomáhajúceho profesionála v komunite.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie