Homosexualita a homofóbia v kontexte sociálnej práce

ONLINE

978-80-8152-764-7

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Ján Šimko, Dušan Šlosár
Rok vydania:2019
Dostupné od:11.09.2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:99
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra sociálnej práce

Popis

Monografia rozpracováva problematiku homosexuality a homofóbie v kontexte sociálnej práce a je členená do piatich kapitol, ktoré sú venované jednotlivým oblastiam týchto javov. Autori v úvode popisujú fenomén homosexuality nielen v súčasnom ponímaní, ale zameriavajú sa aj na  historický kontext postavenia homosexuálov v spoločnosti. Neoddeliteľnou súčasťou identity každého človeka je sexualita a sexuálna orientácia, ktorej definovanie je pre pochopenie formovania neheterosexuálnej identity, aj v prostredí sociálnej práce v praxi s LGBT+ jedincami a komunitou, kľúčové. Proces coming outu (vnútorného i vonkajšieho) je v živote homosexuálnych jedincov často sprevádzaný krízovými situáciami a sociálno-patologickými javmi, preto autori sumarizujú jeho najčastejšie teoretické modely. Samostatná kapitola je venovaná konceptom heteronormativity a heterosexizmu v sociálnych súvislostiach. Okrem iného sa zaoberá aj formovaním postojov z hľadiska náboženstva a maskulinity, ako dvoch výrazných faktorov sexuálnych predsudkov. Dôsledkom heteronormativity, negatívnych stereotypov,  predsudkov  a iracionálnych  postojov je homofóbia, ktorá má negatívny dopad na životy neheterosexuálnych jedincov. V poslednej kapitole autori predkladajú vybrané teórie kritickej sociálnej práce, načrtávajú prístupy k LGBT+ klientom a ponúkajú podnety k eliminácii homofóbie v prostredí sociálnej práce.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie