Súčasnosť a budúcnosť sociálnej práce v reflexiách spoločenských zmien. 10.ročník Košických dní sociálnej práce

ONLINE

978-80-574-0248-0

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Vladimír Lichner - Tomáš Šeďo
Rok vydania:2023
Dostupné od:22.11.2023
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:137
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Poznámka:Zborník vznikol v rámci riešenia projektu VEGA 1/0754/21 „Push-pull“ sociálne faktory súvisiace s mierou radikalizácie adolescentov v kontexte sociálnej práce.
DOI:https://doi.org/10.33542/SAB-0248-0
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 25.11.2022 v Košiciach

Predkladaný recenzovaný zborník príspevkov s názvom Súčasnosť a budúcnosť sociálnej práce v reflexiách spoločenských zmien“ je výstupom vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou jubilejného 10. ročníka Košických dní sociálnej práce konanej dňa 25.11.2022. Konferencia bola venovaná vízii sociálnej práce, jej metódam technikám v reflexii spoločenských zmien. S meniacou sa dobou prichádzajú aj nové výzvy, na ktoré musí byť sociálna práca pripravená. Ústredným zameraním zborníka sa stáva hľadanie odpovedí na vopred stanovené otázky: „Je súčasný systém sociálnej práce adekvátne nastavený pre momentálne spoločenské problémy? Dokáže sociálna práca pohotovo reagovať na nové a nepoznané výzvy? Sú doposiaľ známe metódy sociálnej práce účinné pri práci s novodobými negatívnymi fenoménmi? Potrebujeme ďalšie metódy? Aké?“ Jednotlivé príspevky sa dotýkajú teoretických koncepcií pri hľadaní odpovedí, no nechýbajú ani na empírii založené príspevky, ktoré reflektujú výsledky výskumov z rôznych oblastí spoločnosti a problémových situácií, so zreteľom na odporúčania pre teóriu ale i prax sociálnej práce.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie