Správne právo bez hraníc

Tlačená publikácia Správne právo bez hraníc

ONLINE

978-80-574-0294-7

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Radomír Jakab - Diana Repiščáková - Eva Berníková
Dostupné od:28.03.2024
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina, angličtina
Počet strán:270
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
DOI:https://doi.org/10.33542/SPH2024-0294-7
Licencia:Creative Commons BY NC (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne)

Popis

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie vznikol v rámci medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom „Správne právo bez hraníc“ konanej v dňoch 19. a 20. októbra 2023 na Tokaji v súvislosti s riešením vedeckého projektu s názvom „Extrateritoriálne účinky cudzích správnych rozhodnutí v podmienkach Európskej únie“ podporeného grantom Vedeckej grantovej agentúry pod č. 01/187/2022.

Hlavným cieľom uvedeného projektu je vedecké skúmanie extrateritoriálneho pôsobenia správnych rozhodnutí členských štátov Európskej únie na území iných členských štátov za účelom poznania ako i následného posúdenia potreby a rozsahu harmonizácie právnej úpravy členských štátov Európskej únie, vnímajúc narastajúcu nevyhnutnosť zvyšovania miery voľného pohybu administratívnych rozhodnutí v podmienkach Európskej únie.

V rámci riešenia výskumného projektu sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia pod názvom ,,Správne právo bez hraníc“. Na konferencii boli prezentované príspevky členov riešiteľského kolektívu, ktorí sú zároveň členmi Katedry ústavného práva a správneho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ako aj ich kolegov z celého Slovenska, Českej republiky a Maďarska. Hlavným cieľom konferencie bola prezentácia a konfrontácia poznatkov v oblasti cezhraničných účinkov správnych aktov (predovšetkým v podmienkach Európskej únie), vnímajúc čoraz väčšiu narastajúcu globalizáciu práva, v dôsledku ktorej už nie je možné vnímať vnútroštátne právo oddelene, ale vo vzájomných súvislostiach s právnymi poriadkami iných štátov, príp. s právom nadnárodných, resp. medzinárodných organizácií, ako aj záväzkami, vyplývajúcimi pre jednotlivé štáty z uzatvorených medzinárodných zmlúv. Tomuto cieľu zodpovedali i jednotlivé sekcie a bloky konferencie, v rámci ktorých odzneli nielen poznatky z pozitívno-právnych disciplín, ale i poznatky teoreticko-právneho a historicko-právneho charakteru.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie