Ochrana zamestnanca perspektívou priemyselnej revolúcie 4.0

ONLINE

978-80-8152-766-1

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Milena Barinková
Rok vydania:2019
Dostupné od:01.10.2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:90
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Poznámka:Zborník je financovaný v rámciriešenia projektu APVV-16-0002 Duševné zdravie na pracovisku a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca

Popis

ZBORNÍK PRÍSPEVKOV zo IV. ročníka študentského sympózia z pracovného práva konaného v dňoch 5. – 6. apríla 2019 v Danišovciach

Pojem priemyselná revolúcia 4.0 je v súčasnosti veľmi frekventovaný, pre väčšinu ľudí dosť tajomný a jeho obsah neznámy. Nepasujeme sa do roviny vševediacich, no v rámci pedagogického procesu na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach i vedeckého bádania členov katedry pracovného práva a práva sociálního zabezpečenia sme sa zakusli do skúmania sprievodných znakov a možných očakávaných javov tejto novodobej priemyselnej revolúcie. S veľkou istotou sa dá povedať, že sa už dotýka a bude dotýkať tak výrobných procesov, radikálnych zmien ich štruktúry, nástupu prevratných technologických a komunikačných zariadení, ale celkom iste ovplyvní pracovnoprávne vzťahy. Nárast nových foriem a spôsobov práce založených na automatizácii, digitalizácii, uplatňovaných aj v nových modeloch pracovných vzťahov začína už pomaly ohrozovať pracovné miesta v niektorých segmentoch hospodárstva. Zvyšujú sa požiadavky na osobitné kvalifikácie a zručnosti ľudí najmä v oblasti informačných technológií s dôrazom na digitalizáciu procesov, spracovanie dát a vytváranie kominikačných sietí, ktorými sú prepojené objekty a ľudia. Tento inteligentný priemysel, pochopiteľne, diskvalifikuje množstvo pracovných miest bez potreby ich udržania v doterajšej štruktúre, čím u mnohých zamestnancoch zapríčiní stratu práce. Analytici otvorene hovoria, že do roku 2030 roboty na svete nahradia až 20 miliónov pracovných miest v priemysle. Predstava, ktorých zamestnaní či povolaní alebo pracovných podmienok v nich sa to dotkne, začína byť už pomaly konkrétna. Radikálna zmena bude vyžadovať radikálne riešenia, ale i dosiaľ nepoznané pohyby a nové prvky i opatrenia na trhu práce.

Pojem priemyselná revolúcia 4.0 je v súčasnosti veľmi frekventovaný, pre väčšinu ľudí dosť tajomný a jeho obsah neznámy. Nepasujeme sa do roviny vševediacich, no v rámci pedagogického procesu na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach i vedeckého bádania členov katedry pracovného práva a práva sociálního zabezpečenia sme sa zakusli do skúmania sprievodných znakov a možných očakávaných javov tejto novodobej priemyselnej revolúcie. S veľkou istotou sa dá povedať, že sa už dotýka a bude dotýkať tak výrobných procesov, radikálnych zmien ich štruktúry, nástupu prevratných technologických a komunikačných zariadení, ale celkom iste ovplyvní pracovnoprávne vzťahy. Nárast nových foriem a spôsobov práce založených na automatizácii, digitalizácii, uplatňovaných aj v nových modeloch pracovných vzťahov začína už pomaly ohrozovať pracovné miesta v niektorých segmentoch hospodárstva. Zvyšujú sa požiadavky na osobitné kvalifikácie a zručnosti ľudí najmä v oblasti informačných technológií s dôrazom na digitalizáciu procesov, spracovanie dát a vytváranie kominikačných sietí, ktorými sú prepojené objekty a ľudia. Tento inteligentný priemysel, pochopiteľne, diskvalifikuje množstvo pracovných miest bez potreby ich udržania v doterajšej štruktúre, čím u mnohých zamestnancoch zapríčiní stratu práce. Analytici otvorene hovoria, že do roku 2030 roboty na svete nahradia až 20 miliónov pracovných miest v priemysle. Predstava, ktorých zamestnaní či povolaní alebo pracovných podmienok v nich sa to dotkne, začína byť už pomaly konkrétna. Radikálna zmena bude vyžadovať radikálne riešenia, ale i dosiaľ nepoznané pohyby a nové prvky i opatrenia na trhu práce. najmä práva na ochranu zdravia pri práci (v najširšom slovazmysle), rešpektujúc právo na ľudskú dôstojnosť pri práci.

Na viaceré otvorené, nedoriešené, či zatiaľ i neriešené otázky spojené s novými výzvami výrobných i spoločenských vzťahov v období priemyslovej revolúcie 4.0 sa pokúsili študenti odpovedať, analyzovať ich a uvažovať s otvorenými očami uprenými smerom do budúcna. Výsledkom tohto ich snaženia je zborník vedeckých študentských príspevkov, ktorý čitateľovi predkladáme. Nádejame sa, že ho zaujme, dokáže ho na chvíľu zastaviť sa v každodennom tempe, a uvedomiť si, že doba sa mení, prináša javy, ktoré ovplyvnia pracovné zvyklosti, formy a spôsoby výkonu závislej práce viacerých súčasných generácií.

Organizátori podujatia, výsledkom ktorého je táto vedecká publikácia, vyjadrujú presvedčenie, že každý ďalší ročník študentského sympózia z pracovného práva prinesie – tak ako dosiaľ - nadšených a zanietených študentov so záujmom o nové témy, ktoré dokážu skĺbiť poznatky teórie a vedy pracovného práva s potrebami praxe zamestnávateľských subjektov s požiadavkou vyváženosti oprávnených záujmov oboch zmluvných strán pracovnoprávneho vzťahu a nevyhnutnosťou kontinuálneho zachovania ochrannej funkcie pracovného práva.

M. Barinková (ed.)

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie