Implementácia iniciatív EÚ v oblasti spotrebných daní a ich rozpočtovo-právne dopady

Karin Cakoci a kol.

ONLINE

978-80-8152-811-8

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Karin Cakoci • Karolína Červená • František Bonk • Adrián Popovič • Anna Vartašová • Monika Stojáková
Vedecký redaktordoc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.
Rok vydania:2019
Dostupné od:19.12.2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:97
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Poznámka:VEGA č. 1/0846/17 Implementácia iniciatív inštitúcií EÚ v oblasti priamych a nepriamych daní a ich rozpočtovo-právne dopady
DOI:https://doi.org/10.33542/IEU2019-811-8

Popis

Autori sa v monografii venovali deskripcii genézy a aktuálneho stavu právnej úpravy spotrebných daní v Slovenskej republike v interakcii s harmonizačným procesom a taktiež identifikovaniu vzájomnej závislosti právnej úpravy a príjmov zo zdaňovania spotrebnými daňami s efektom na štátny rozpočet SR.

Vzhľadom na dôležitosť a opodstatnenosť skúmanej problematiky, predovšetkým vo vzťahu k budúcemu fungovaniu Európskej únie, ako aj dopadu na výkonnosť hospodárstva jednotlivých členských štátov, s dôrazom na rozvoj a kvalitné fungovanie jednotného vnútorného trhu, sa autori prostredníctvom publikovania monografie pokúšajú vyvolať širšiu odbornú diskusiu k ich vlastným zosumarizovaným prezentovaným výsledkom, ktoré boli získané počas celého obdobia riešenia vedeckého projektu, týkajúcich sa aktuálnych trendov ako aj perspektívy v oblasti daňovej politiky EÚ a jej vplyvu na vnútroštátne daňové zákonodarstvo v Slovenskej republike v oblasti spotrebných daní v interakcii s rozpočtovými dopadmi.

Súhrnným cieľom monografie je prezentovanie existujúcich a vlastných získaných poznatkov týkajúcich sa problematiky spotrebných daní na Slovensku, s akcentom na vývoj iniciatív EÚ v tejto oblasti, ako aj kritické zhodnotenie ich vplyvu na štátny rozpočet SR, ako aj prezentovaním možného vývoja v budúcnosti.

OBSAH

ÚVOD
I. INŠTITÚT SPOTREBNÝCH DANÍ NA SLOVENSKU 
1. 1. Vývoj právnej úpravy zdaňovania na území Slovenska od konca 19. storočia s akcentom na oblasť spotrebných daní 
II. VÝVOJ HARMONIZAČNÝCH PROCESOV V OBLASTI SPOTREBNÝCH DANÍ V RÁMCI EÚ 
2. 1. Súčasný právny rámec zdaňovania spotrebnými daňami v Európskej únii a na Slovensku
2. 2. Charakteristika úniových smerníc v oblasti zdaňovania spotrebnými daňami
III. PRÁVNA ÚPRAVA SPOTREBNÝCH DANÍ NA SLOVENSKU
3. 1. Spotrebná daň z minerálneho oleja
3. 2. Spotrebná daň z elektriny, uhlia a zemného plynu 
3. 3. Spotrebná daň z alkoholických nápojov 
3. 4. Spotrebná daň z tabakových výrobkov 
IV. VPLYV SPOTREBNÝCH DANÍ NA ŠTÁTNY ROZPOČET
4. 1. Spotrebné dane ako zdroj príjmov štátneho rozpočtu
4. 2. Vývoj pri jednotlivých spotrebných daniach
4. 3. Posúdenie vplyvu jednotlivých zmien v právnej úprave spotrebných daní na príjmy štátneho rozpočtu zo spotrebných daní 
V. PERSPEKTÍVY V OBLASTI SPOTREBNÝCH DANÍ 
5. 1. Súčasné trendy ovplyvňujúce perspektívy v oblasti spotrebných daní
5. 2. Spotrebné dane (environmentálne dane) v kontexte Pigouovej dane a Ramseyho pravidla 
5. 3. Výhody a nevýhody spotrebného zdaňovania prostredníctvom environmentálnych daní
5. 4. Definícia environmentálnej dane a stanovenie rozsahu základov dane 
5. 5. Stav environmentálneho zdaňovania v Slovenskej republike 
ZÁVERY 
RESUME 

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie