Medzinárodné a európske právo v kinematografii

ONLINE

978-80-8152-774-6

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Lucia Bakošová
Rok vydania:2019
Dostupné od:07.10.2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:68
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav medzinárodného práva a európskeho práva

Popis

Zborník príspevkov z XII. študentského sympózia z medzinárodného a európskeho práva konaného dňa 29. marca 2019 v Košiciach

Hlavným cieľom filmov, prípadne seriálov zvyčajne nie je vzdelávať svojho diváka. Súčasná kinematografia avšak obsahuje značný počet snímok, ktoré predstavujú problematiku spätú s medzinárodným a európskym právom nielen odbornej, ale aj laickej verejnosti. Z tohto dôvodu Ústav medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach organizoval už v poradí XII. študentské sympózium z medzinárodného a európskeho práva s názvom „Medzinárodné a európske právo v kinematografii“, ktorého garantom bol prof. JUDr. Ján Klučka, CSc. Hlavným cieľom sympózia bolo spopularizovať medzinárodné a európske práva medzi študentmi práve prostredníctvom filmov alebo seriálov. Snímky spracované v rámci študentského sympózia možno rozdeliť na dve skupiny, a to na snímky, ktoré dramatizovali skutočné udalosti a na snímky, ktoré vytvárali vlastné scenáre, v rámci ktorých sú zakomponované inštitúty medzinárodného alebo európskeho práva. Prevažná väčšina príspevkov sa týkala filmov, ktoré stvárňovali skutočné udalosti, ako napr. okolnosti genocídy, ktorá sa odohrala v 90. rokoch v Rwande, priebeh Norimberského procesu, obsadenie amerického veľvyslanectva v Teheráne či spor medzi dedičkou obrazu „Dáma v zlatom“ a Rakúskom. Na druhej strane možno spomenúť seriál M*A*S*H, ktorý síce nedramatizuje skutočné udalosti, ale prostredníctvom vlastného príbehu nám približuje život zdravotných pracovníkov v poľnej vojenskej nemocnici v Kórei.

Hoci filmy nenahrádzajú prednášky, prípadne semináre z medzinárodného či európskeho práva, v určitom zmysle sú schopné doplniť tradičné formy vzdelávania v oblasti práva. Výhodou týchto filmov je možnosť lepšieho vcítenia sa do udalostí, ktoré rozoberajú. To môže podnietiť väčší záujem študentov o určitú problematiku a formovať ich kritické názory, ktoré nachádzajú svoje vyjadrenie v publikáciách podobných tomuto zborníku. Z pedagogického hľadiska majú filmy a seriály veľký potenciál, hoci treba mať na pamäti aj ich nevýhody. Filmy a seriály rovnako ako semináre sú prospešné len vtedy, ak sú spojené s aktívnou prácou študenta. Snímky majú výhodu ľahšieho zapojenia študentov, avšak niektorí môžu premietanie filmu či seriálu považovať za „prestávku“ od klasickej výučby a nevenovať mu dostatočnú pozornosť. Ostatní študenti sa môžu zapojiť do filmu, ale budú ho považovať ako náhradu a nie ako doplnok tradičných prostriedkov vyučovania práva. Tieto riziká však možno zmierniť, ak sú filmy prezentované serióznym spôsobom a s poukázaním na rozdiely medzi filmom a skutočnými udalosťami a právom uplatňovaným v konkrétnych prípadoch. Príspevky v tomto zborníku kriticky analyzujú vybrané snímky a poukazujú na správne, prípadne chybné zobrazenie či posúdenie inštitútov medzinárodného a európskeho práva.

Mgr. Lucia Bakošová

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie