Členovia orgánov obchodnej spoločnosti. Obchodné, pracovné a socio-psychologické aspekty

ONLINE

978-80-8152-831-6

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Jaroslav Dolný • Monika Seilerová
Rok vydania:2019
Dostupné od:20.12.2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:130
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Poznámka:APVV-16-0002 „Duševné zdravie na pracovisku a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca“ a VVGS -2018-947 „Majetková základňa kapitálových obchodných spoločností v kontexte nových právnych úprav a trendov“.

Popis

Zborník príspevkov zo VII. študentského sympózia z obchodného práva a pracovného práva konaného dňa 5. decembra 2019 na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva spolu s Katedrou pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zorganizovala v poradí už VII. ročník študentského sympózia z obchodného práva, ktoré sa uskutočnilo dňa 5. decembra 2019 na pôde Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Podujatie bolo súčasťou riešenia výskumného projektu APVV-16-0002 „Duševné zdravie na pracovisku a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca“ a VVGS -2018-947 „Majetková základňa kapitálových obchodných spoločností v kontexte nových právnych úprav a trendov“. Cieľom každoročne organizovaných sympózií je vytvoriť diskusnú platformu pre študentov za účasti mentorov z radov členov katedry, a to učiteľov, vedecko-výskumných pracovníkov ako aj doktorandov.

Téma tohtoročného sympózia ponúkla študentom možnosť vybrať si riešenie obchodnoprávnej problematiky alebo upriamiť pozornosť na pracovnoprávne aspekty postavenia členov orgánov obchodnej spoločnosti, a to na podklade analýzy právnej úpravy a judikatúry. Tvorivé spracovanie obchodnoprávnych otázok sa vzťahovalo najmä k oblastiam spôsobu konania v mene obchodnej spoločnosti, zodpovednosti faktického štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti, informačným povinnostiam štatutárneho orgánu voči jej spoločníkom, ale aj odmeňovaniu za výkon funkcie člena predstavenstva akciovej spoločnosti, zodpovednosti štatutárneho orgánu za úpadok spoločnosti či uplatňovaniu zákazu konkurencie vo vzťahu ku konateľovi spoločnosti s ručením obmedzeným. Prepojenie obchodného práva a pracovného práva bolo smerované k právnej analýze ochrany osobných údajov týkajúcich sa zdravia a ich zneužívaniu zo strany členov orgánov obchodnej spoločnosti, oprávnenosti súbehu výkonu funkcie (člena) štatutárneho orgánu s pracovnoprávnym vzťahom a právnemu postaveniu vedúcich zamestnancov predovšetkým s ohľadom na ich povinnosti a zodpovednosť za starostlivosť o zdravie zamestnancov v podobe vytvárania zdravých pracovných podmienok.

Pri spracovaní jednotlivých tém študenti mali možnoť zdokonaliť svoje analytické myslenie a argumentačné schopnosti ako aj  rozvíjať svoje kritické myslenie. V rámci diskusie sa zrodili ďalšie zaujímavé pohľady a názory, ktoré viedli účastníkov sympózia k aktívnemu zapojeniu sa k príspevkom ďalších účastníkov sympózia. Predkladaný zborník je výstupom prác študentov z tohto podujatia.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie