Zdravotná spôsobilosť zamestnancov

ONLINE

978-80-8152-890-3

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Monika Minčičová, Marcel Dolobáč, Jana Žuľová
Rok vydania:2020
Dostupné od:01.10.2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina, angličtina
Počet strán:264
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra pracovného práva a sociálneho zabezpečenia
Poznámka: Projekt APVV-16-0002 – Duševné zdravie na pracovisku a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca.

Popis

Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie

Zdravie podmieňuje život človeka vo všetkých jeho činnostiach a záujmoch, vrátane možnosti a schopnosti pracovať. Práca a zdravie sú vo vzájomnej interakcii. Prácou dochádza k sociálnemu začleneniu, finančnej sebestačnosti, nájdeniu potvrdenia vlastnej užitočnosti či dosiahnutiu osobných ambícií. Práca môže mať terapeutické účinky, ale súčasne môže na zdravie pôsobiť nepriaznivo. Prelínajúce sa faktory pracovného prostredia samy o sebe, alebo v kombinácii s mimopracovnými vplyvmi môžu viesť k vzniku chorôb, ktoré dočasne alebo trvale vyradia zamestnanca z jeho dosiaľ vykonávanej profesie. Z týchto dôvodov požíva zdravie ako jedna z najdôležitejších hodnôt nielen v pracovnoprávnych vzťahoch zásadnú právnu ochranu. Jedným z pomocných nástrojov k zabezpečeniu ochrany zdravia zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch je posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu, ktorej účelom je zaistiť iba výkon takého druhu práce, na ktorý má jednotlivec zdravotné predpoklady. Problematika zisťovania zdravotnej, ale aj psychickej spôsobilosti zamestnancov na prácu, je témou interdisciplinárnou, v ktorej má zastúpenie nielen právna veda, ale tiež medicínske odbory alebo oblasť verejného zdravotníctva. Obdobie pandémie síce rozšírilo viaceré právne aspekty skúmanej oblasti o nové tézy, ale súčasne  znemožnilo priame stretnutie jednotlivých odborníkov k osobnej výmene poznatkov a k diskusii prezentovaných názorov. Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa napriek nepriaznivým okolnostiam rozhodla pristúpiť k ďalšiemu posunu v riešení grantového projektu APVV-16-0002 Duševné zdravie na pracovisku a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca a usporiadať elektronickú formu medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá prebiehala v dňoch 15. až 25. mája 2020. Výstupom medzinárodnej konferencie je predkladaný zborník vedeckých príspevkov, ktorý svojím obsahom deklaruje dôležitosť venovania sa otázkam vzťahujúcim sa k ochrane zdravia zamestnancov, a to nielen z číro právneho pohľadu, ale i v kontexte jeho nevyhnutnej prepojenosti s inými vednými disciplínami.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie