Ochrana (duševného) zdravia zamestnanca

ONLINE

978-80-8152-627-5

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Milena Barinková
Dostupné od:16.08.2018
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:168
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra pracovného práva a sociálneho zabezpečenia
Poznámka:Zborník študentských príspevkov bol vydaný v rámci riešenia výskumného projektu APVV-16-0002 „Duševné zdravie na pracovisku a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca“.

Popis

Komplex právnych noriem ochrany práce, sledujúcich zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je rozsahom veľmi široký, presahujúci hranice Zákonníka práce v celom rade ďalších osobitných právnych predpisov zákonmi počnúc, kolektívnymi zmluvami a vykonávacími právnymi predpismi pokračujúc a vnútropodnikovými normatívnymi aktami končiac. Ochrana zdravia zamestnancov pri práci pred rizikovými vplyvmi pracovného prostredia je ústrednou požiadavkou, z ktorej vychádzajú základné ľudské práva garantované Ústavou Slovenskej republiky a v záujme jej univerzálneho zabezpečenia vo všetkých zamestnávateľských subjektoch súkromného i verejného sektora je jej prísna regulácia kogentnými normami plne opodstatnená. Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o strategickom rámci EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie rokov 2014 – 2020 (COM (2014) 332 final) reaguje na potrebu zohľadnenia zmien na trhu práce vyplývajúcich z demografického vývoja, starnutia pracovnej populácie a technologického vývoja.

Požiadavky na pracovné tempo sa znásobujú, novým technológiám a zmenám v organizácii práce a v štruktúre pracovných miest sa musia prispôsobiť všetky vekové kategórie zamestnancov. S tým stúpajú i nároky na zdravotnú spôsobilosť ľudí, ktorú je potrebné si udržať počas celej profesijnej kariéry. Imanentnou súčasťou požiadaviek na zabezpečenie zdravotnej spôsobilosti je i spôsobilosť v rovine duševného zdravia, ktorého kvalite nie je špecificky venovaná osobitná pozornosť. Práve pri ochrane duševného zdravia zohráva významnú úlohu prevencia.

Všetky preventívne opatrenia prijímané zamestnávateľmi na pracoviskách je možno uplatniť až vtedy, keď poznáme a identifikujeme riziká ohrozujúce duševné zdravie zamestnancov. Sú všetky preventívne opatrenia dostatočné? Prijímajú sa vôbec také, ktoré by sledovali zachovanie nielen fyzickej zdravotnej spôsobilosti, ale aj psychického zdravia?

Vedecké študentské sympózium konané v dňoch 6. a 7. apríla 2018 v učebno-výcvikovom zariadení v Danišovciach bolo plánovanou súčasťou riešenia výskumného projektu APVV-16-0002 „Duševné zdravie na pracovisku a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca“. Zborník publikovaných výstupov je rovnako podporený finančnou pomocou Agentúry pre výskum a vývoj SR.

III. ročník študentského sympózia z pracovného práva bol platformou, na ktorej mohli vysokoškolskí učitelia katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Univezity P. J. Šafárika, Právnickej fakulty v Košiciach spolu so študentmi diskutovať o aktuálnych otázkach ochrany a zachovania zdravia zamestnancov, a kde študenti prezentovali svoje príspevky z tejto oblasti. Pozornosť venovali všeobecným otázkam bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnanca pri práci, skúmaniu fyzických a mentálnych aspektov zdravia z pohľadu práva na ochranu súkromia a práva na ochranu osobných údajov, vrátane prístupu súdnej praxe, posúdeniu pracovnoprávnej zodpovednosti zamestnávateľa za škodu na zdraví zamestnanca spôsobenú pôsobením nepriaznivých faktorov pracovného prostredia či nerovnakému zaobchádzaniu s osobami so zdravotným postihnutím. Zaujímavé boli názory študentov, na ktoré nadviazala obsahom bohatá diskusia všetkých zúčastnených.

Za tretí ročník sympózia patrí poďakovanie všetkým zúčastneným študentom a členom katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia ktorí sa podieľali na jeho odbornom garantovaní a organizačnom zabezpečení.

Košice, máj 2018                                                                                                                    doc. JUDr. Milena Barinková, CSc.

                                                                                                                                             editorka

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie