15 rokov v Európskej únii: aktuálne otázky a súčasné výzvy

ONLINE

978-80-8152-797-5

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Valéria Miháliková
Rok vydania:2019
Dostupné od:1.12.2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník vedeckých prác
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:410
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra medzinárodného práva a európskeho práva
DOI:https://doi.org/10.33542/REU2019-797-5

Popis

V prvom polroku tohto roku sa v Košiciach uskutočnila vedecká konferencia: „15 rokov v Európskej únii: aktuálne otázky a súčasné výzvy“, príspevky z ktorej sú obsiahnuté v predkladanom rovnomennom Zborníku. Zámerom jej tradičného organizátora tj. UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta, Ústav medzinárodného práva a európskeho práva bolo tematicky nadviazať na predošlú konferenciu z r. 2014 „10 rokov v EÚ - Vzťahy, otázky, problémy“ a s odstupom piatich rokov opäť poskytnúť záujemcom priestor na analýzu a výmenu názorov na problémy späté s vplyvom a uplatňovaním ako úniového práva v Slovenskej republike tak aj s aktuálnymi výzvami, ktoré prinieslo úniové právo v období posledných piatich rokov.

Obsahovo a tematicky rôznorodé príspevky skúmajú vzťah úniového práva a vybraných ustanovení Ústavy Slovenskej republiky, aktuálne problémy prejudiciálnych otázok v činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky a úlohu úniového práva v konaní o súlade právnych predpisov, pričom v pomerne značnom počte skúmajú autori príspevkov vplyv úniového práva na vybrané oblasti slovenského právneho poriadku napr. v oblasti audiovizuálnych mediálnych službách, procesných práv jednotlivca v oblasti environmentálnych práv, v práve obchodných spoločností, konkurzného práva, trestného práva, ochrany ľudských práv a i.. Z príspevkov zahraničných účastníkov možno spomenúť ten, ktorý je venovaný európskej legislatíve v praxi českej Poslaneckej sněmovne.

Po tretej “päťročnej“ konferencii venovanej úniovému právu jej organizátori s potešením konštatujú rastúci záujem akademickej obce o problematiku úniového práva a predovšetkým jeho vplyvu na vnútroštátne právne poriadky jednotlivých štátov. Rastúci záujem o túto tému sa neprejavil len v počte prednesených príspevkov, ale aj vo vysokej odbornej úrovni ich spracovania a podnetnej diskusii. Zostavovatelia zborníka preto dúfajú, že predkladaný zborník sa stane hodnotným študijným prameňom ako pre vážnejších záujemcov o úniové právo, tak aj súčasťou odporúčanej literatúry na výučbu európskeho práva alebo jeho špecializovaných kurzov na právnických fakultách.

prof. JUDr. Ján Klučka, CSc.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie