Miesto a význam regionálnych súdnych orgánov v kontexte súčasného regionalizmu

Ján Klučka a kol.

ONLINE

978-80-8152-694-7

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Ján Klučka
Spoluautori:Ľudmila Elbert • Martina Jánošíková • Jozef Kubala • Radoslav Benko
Rok vydania:2018
Dostupné od:17.12.2018
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:172
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav medzinárodného práva a európskeho práva
Poznámka:Publikácia vznikla v rámci riešenia projektu podporeného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja VEGA č. 1/0709/16: „Miesto a význam regionálnych súdnych orgánov v kontexte súčasného regionalizmu“

Popis

Cieľom vedeckej monografie je poskytnúť ucelený pohľad na postavenie regionálnych súdnych orgánov v súčasných podmienkach regionalizmu. Na základe vybraných problémov, ktoré sú predmetom jednotlivých kapitol, kolektív autorov poskytuje komplexnú štúdiu zameranú na objasnenie miesta a významu regionálnych súdnych orgánov v podmienkach nového regionalizmu. Na základe skúmania úlohy regionálnych súdov v systéme pokojného riešenia sporov je preukázaná úloha regionálnych súdov pri posilňovaní rule of law, regionálnej integrácie, či pri zabezpečovaní právnej istoty v rámci systému vynucovania rozhodnutí regionálnych súdov. Výsledkom skúmania možností prístupu jednotlivca k regionálnym súdnym orgánom je komparatívne zhodnotenie regionálnych možností jednotlivca brániť svoje práva pred regionálnymi súdmi rôznych regiónov. Osobitnou časťou tejto oblasti skúmania je i právo na účinný prostriedok nápravy a spravodlivý proces ako základné práva v konaniach pred regionálnymi súdnymi orgánmi. Pri skúmaní konania o prejudiciálnej otázke pred medzinárodnými regionálnymi súdmi rôznych regiónov bola predmetom skúmania i úloha tohto konania v procese efektívneho uplatňovania Rule of Law. Pre efektívne fungovanie regionálnych súdnych orgánov, ich nezávislosť a právnu istotu v medzinárodnom práve, sú významné i etické pravidlá medzinárodných súdnych orgánov a tribunálov, ktoré sú predmetom poslednej kapitoly monografie.       

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie