Návrh metodického postupu medzinárodných mimovládych organizácií pri reakcii na katastrofy

ONLINE

978-80-8152-823-1

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Lucia Bakošová • Ľudmila Elbert • Ľubica Gregová Širicová
Rok vydania:2019
Dostupné od:19.12.2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:odborná publikácia
Jazyk publikácie:slovenčina, angličtina
Počet strán:71
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav medzinárodného práva a európskeho práva
Poznámka:Publikácia vznikla v rámci riešenia projektu VVGS-2018-945: Návrh metodického postupu mimovládnych organizácií v prípade katastrofy v podmienkach Slovenskej republiky

Popis

Katastrofy, či už prírodnej alebo priemyselnej povahy, závažným spôsobom zasahujú do fungovania spoločnosti a predstavujú negatívny fenomén, ktorý s narastajúcim vplyvom klimatických zmien má čoraz väčší vplyv na udržateľný rozvoj a prosperitu štátov. Ich rastúca pravidelnosť a intenzita ovplyvňujú súčasný vývoj nie len spoločenského života, ale i právnych debát o nevyhnutnosti reakcie medzinárodného a vnútroštátneho práva na katastrofy, odstraňovanie ich negatívnych dôsledkov a ochranu obetí. Žiadny štát nie je imúnny voči výskytu katastrof, a to platí aj v prípade Slovenskej republiky, ktorá je z hľadiska druhu katastrof najvýraznejšie ovplyvnená náhlymi prírodnými katastrofami, konkrétne prívalovými povodňami, zosuvmi pôdy, suchom, požiarmi, veternými smršťami a snehovými kalamitami. V prípade výskytu katastrofy zohrávajú primárnu úlohu pri ochrane osôb a koordinácii záchranných operácií štátne orgány Slovenskej republiky. V prípade, že následky katastrof zjavne prekročia dostupné kapacity, predstavitelia štátu sú povinní vyhľadať pomoc u iných štátov, Organizácie Spojených národov, Európskej únie, Organizácie Severoatlantickej zmluvy (ďalej aj „NATO“) a ďalších aktérov, ktorých počet v posledných rokoch výrazne narastá. Významné miesto medzi aktérmi zapájajúcimi sa do medzinárodnej reakcie na katastrofy zastáva Medzinárodné hnutie Červeného kríža a Červeného polmesiaca, ktoré spolu s národnými spoločnosťami Červeného kríža a Červeného polmesiaca pôsobí v takmer každom štáte sveta, čoho výsledkom je ich pravidelné participovanie na záchranných operáciách. Do záchranných a humanitárnych akcií sa zapájajú i mimovládne organizácie, ktoré predstavujú kľúčového poskytovateľa humanitárnej pomoci. Ich činnosť však nie je predmetom žiadneho uceleného právneho dokumentu, ktorý by ju reguloval. Predmetom predkladaného diela je návrh metodického postupu, ktorý upravuje činnosť mimovládnych organizácií pri katastrofách, ako aj ich spoluprácu so štátom postihnutým katastrofou, či slovník termínov nevyhnutný pre jednotné používanie pojmov v spojitosti s katastrofami. Slovenská i anglická verzia návrhu je predpokladom pre jeho využiteľnosť nie je len pre orgány Slovenskej republiky a slovenské mimovládne organizácie, ale aj zahraničné mimovládne organizácie. Návrh metodického postupu je výsledkom riešenia projektu VVGS-PCOV 2018-459: Návrh metodického postupu mimovládnych organizácií v prípade katastrofy v podmienkach Slovenskej republiky.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie