Iniciatívy EÚ pri predchádzaní daňovým únikom a daňovým podvodom a ich implementácia do vnútroštátneho právneho poriadku

ONLINE

978-80-8152-633-6

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Adrián Popovič
Spoluautori:František Bonk • Ivana Štieberová • Gabika Szabariová • Matúš Béreš
Vedecký redaktorVladimír Babčák
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina, angličtina
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra finančného práva, daňového práva a ekonómie
Poznámka:Táto monografia vznikla ako výstup z riešenia grantovej úlohy projektu VVGS-2016-284 s názvom: „Iniciatívy EÚ pri predchádzaní daňovým únikom a ich implementácia do vnútroštátneho právneho poriadku“.

Popis

Možnosť riešenia grantového projektu VVGS-2016-284 poskytla členom autorského kolektívu v interdisciplinárnom zložení jedinečnú príležitosť skúmať uvedenú problematiku nielen z daňovo-právneho hľadiska, ale aj z hľadiska politologického. Autori sa v predkladanej monografii zamerali na charakterizáciu rôznych aspektov Európskej únie s cieľom umožniť čitateľovi správne porozumieť jej postaveniu vo vzťahu navonok voči globalizujúcemu sa svetu, ako aj vo vzťahu dovnútra voči jej členským štátom v kontexte tvorby a realizácie daňovej politiky EÚ. Osobitná pozornosť v práci je venovaná vymedzeniu vzťahu vnútroštátneho daňového zákonodarstva a práva Európskej únie, vplyvu daňovej politiky Európskej únie na vnútroštátne právne poriadky jej členských štátov s poukazom na určenie harmonizovaných oblastí s priblížením ich aktuálneho stupňa vývoja a konečného cieľa. Toto vymedzenie je možné vnímať ako podmienku na správne a komplexné pochopenie aplikovania a realizácie iniciatív jednotlivých inštitúcií EÚ pri predchádzaní daňovým únikom a daňovým podvodom a ich implementácie do vnútroštátneho právneho poriadku SR. V poslednej časti monografie sa autori zamerali na vymedzenie jednotlivých iniciatív Európskej únie v boji proti daňovým únikom a daňovým podvodom ako prostriedkov realizácie jej daňovej politiky, a to v oblasti nepriameho zdaňovania najmä pri dani z pridanej hodnoty a v oblasti priameho zdaňovania predovšetkým s ohľadom na korporatívne zdaňovanie, a na zhodnotenie ich premietnutia do vnútroštátneho daňového zákonodarstva Slovenskej republiky. Súčasne v týchto kapitolách posúdili reálny dopad a účinok jednotlivých opatrení zavedených na základe predmetných iniciatív v praxi.

Predkladaná práca je určená ako vysokoškolským študentom študujúcim oblasti daňového práva a európskeho práva, tak aj širšej právnickej a ekonomickej komunite. Vzhľadom na dosah, rozsiahlosť a aktuálnosť skúmanej problematiky však autori veria, že si publikácia nájde svoje uplatnenie nielen v teoretickej oblasti, ale aj v oblasti praktickej.

    JUDr. Adrián Popovič

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie