Právo - Obchod - Ekonomika IX.

ONLINE

978-80-8152-776-0

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Jozef Suchoža • Ján Husár • Regina Hučková
Rok vydania:2019
Dostupné od:01.11.2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina, angličtina, čeština
Počet strán:572
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Poznámka:Zborník bol vydaný v rámci riešenia grantovej úlohy č. APVV-14-0598 “Elektronizácia v podnikaní s akcentom na právne a technické aspekty”. a č. APVV-17-0561 “Ľudskoprávne a etické aspekty kybernetickej bezpečnosti”

Popis

ZBORNÍK PRÍSPEVKOV z medzinárodného vedeckého sympózia PRÁVO - OBCHOD - EKONOMIKA konaného v dňoch 23. – 25. októbra 2019 vo Vysokých Tatrách

OBSAH

 • PREDHOVOR .
 • I. REKODIFIKÁCIA SÚKROMNÉHO PRÁVA HMOTNÉHO.
 • Vojen GÜTTLER/K ústavnímu principu ústnosti soudního jednání ve věcech civilních v České republice – několik poznámek .
 • Marie KARFÍKOVÁ/Postřehy k rekodifikaci soukromého práva hmotného a dopadům na právo daňové v České republice .
 • Peter KOROMHÁZ/Aktuálny stav rekodifikácie súkromného práva s prihliadnutím na oblasť ochrany osobnosti.
 • Jana MITTERPACHOVÁ/Zmluvný systém a nové zmluvné typy v návrhu novely Občianskeho zákonníka
 • Jozef SUCHOŽA - Regina HUČKOVÁ/Úvahy o hodnotovom základe obchodného práva
 • Veronika TROJČÁKOVÁ/Nová koncepcia bezdôvodného obohatenia v slovenskom práve 
 • II. OCHRANA VERITEĽOV V OBCHODNOM PRÁVE 
 • Oliver BUHALA/Využitie informačných oprávnení spoločníkov z hľadiska ochrany ich záujmov ako veriteľov kapitálových obchodných spoločností 
 • Dominika CUKEROVÁ/Ochrana veriteľov pri premene obchodnej spoločnosti 
 • Jaroslav DOLNÝ/Zodpovednosť štatutárneho orgánu spoločnosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu: komparácia slovenského a nemeckého právneho poriadku 
 • Tomáš DVOŘÁK/Limity ochrany věřitelů podle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev 
 • Ján HUSÁR/Ochrana záujmov spoločníkov kapitálových obchodných spoločností 
 • Branislav JABLONKA/Komparácia akcie v akciovej spoločnosti a jednoduchej spoločnosti na akcie 
 • Viliam JANÁČ/Ochrana veriteľov pred oportunizmom spoločníkov v kapitálových spoločnostiach 
 • Jędrzej JERZMANOWSKI/Creditor protection models in the context of corporate mergers and divisions – a comparative analysis of Polish, EU and Slovakian regulations
 • Grzegorz KOZIEL/Catalogue of rights vested in the creditors of participants in commercial partnerships/companies and para(quasi)-partnerships/companies in the usual structural form of these corporate organisational units vis-a-vis models of regulating the “intra-corporate” substantive-law status of these creditors in Polish law 
 • Petr LIŠKA/Některé povinnosti akciové společnosti při vytěsnění menšinových akcionářů 
 • Karel MAREK/Poznámky ke smlouvě o dílo de lege ferenda 
 • Adrián POPOVIČ/Vybrané aspekty ochrany veriteľa ako daňového subjektu v obchodnom práve v kontexte realizácie daňovej kontroly na DPH 
 • Miroslav SEDLÁČEK/Škodní odpovědnost věřitele za podání insolvenčního návrhu 
 • Roman ULIASZ/Liability of Company Directors for Company Debts and Obligations Under Polish Law 
 • Lucia ŽITŇANSKÁ/Zodpovednosť člena štatutárneho orgánu voči veriteľom podľa platného práva a podľa návrhu rekodifikácie zodpovednostného systému súkromného práva 
 • III. ROZHODCOVSKÉ KONANIE
 • Alexander J. BĚLOHLÁVEK/Vyloučení rozhodce v řízení před stálým rozhodčím soudem a v řízení ad hoc 
 • Jaroslav ČOLLÁK/Rozhodcovské konanie ako prejav vôle účastníkov – (posledná?) vôľa ruší skoršiu alebo – niekoľko procesnoprávnych úvah o možnosti zrušenia rozhodcovského rozsudku a súvisiacich hmotnoprávnych následkoch 
 • Mariusz FRAS/The public policy clause as basis for refusal to recognize or enforce an arbitration award in Polish arbitration law in comparative perspective 
 • Pavel HORÁK/Limity možností stran zvolit si rozhodce 
 • Pavol KUBÍČEK/Stále rozhodcovské súdy verzus rozhodcovské konanie ad hoc v právnej úprave Slovenskej republiky 
 • Tereza PROFELDOVÁ/Výše a způsob určení nákladů řízení a odměny rozhodce v řízení před stálým rozhodčím soudem a v řízení ad hoc 
 • David ŘEZNÍČEK/Opatření proti nečinnosti rozhodce v režimu řízení před stálým
 • rozhodčím soudem ve srovnání s řízením ad hoc 
 • Naděžda ROZEHNALOVÁ/Autonomie vůle stran vs. intervence soudů 
 • IV. PRÁVNE A ETICKÉ ASPEKTY UMELEJ INTELIGENCIE
 • Ewelina BADURA/Artificial intelligence and protection of consumer rights
 • Josef BEJČEK/Chytré smlouvy jakožto smlouvy „chytře“ protiprávní 
 • Ľuboš DOBROVIČ/Umelá inteligencia ako výzva pre pracovné právo a trh – možnosti, riziká a perspektívy 
 • Ágnes JUHÁSZ/Transition of the driver’s rights and duties in light of the automation of vehicles 
 • Aneta KAŹMIERCZYK - Kinga MICHAŁOWSKA/Legal aspects of high technologies and artificial intelligence in medicine and health protection – selected issues 

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie